Aren­dal­j­u­ve­len etter­trak­tet

Faedrelandsvennen - - SPORT - HER­MAN FOLVIK OG JAN ERIK AL­BRET­SEN

Aren­dal kan mis­te en vik­tig brik­ke i som­mer.

– Om det kom­mer et til­bud i som­mer så har jeg lyst til å vur­de­re det. Jeg har vært i klub­ben i vel­dig len­ge og fø­ler at jeg må be­nyt­te sjan­sen hvis den kom­mer, sier Yll­dren Ibra­hi­maj (21), Aren­dal-spil­ler.

Aust­eg­de­ne har fått en tøff start på til­væ­rel­sen i 1. di­vi­sjon, men den lo­ka­le 21-årin­gen har li­ke­vel im­po­nert.

Nå er han øns­ket bå­de i norsk og svensk topp­di­vi­sjon.

– Jeg sy­nes det er litt tid­lig å kom­men­te­re hvil­ke klub­ber det er snakk om. Men det er klub­ber i Elite­se­ri­en i Nor­ge og All­svenskan i Sve­ri­ge som visst­nok skal være vel­dig in­ter­es­ser­te, sier Ibra­hi­maj.

Strøms­god­set er en av klub­be­ne som føl­ger han.

– Vi jak­ter man­ge spil­le­re, vi, men det er ikke noe kon­kret. Vi føl­ger med på Yll­dren. Det er en spen­nen­de spil­ler som vi har sett fle­re gan­ger, men ak­ku­rat nå er det ikke ak­tu­elt. Skal vi ha folk inn, må vi sel­ge spil­le­re først, sier Bjørn Pet­ter Inge­bret­sen, sjefs­spei­der i Strøms­god­set.

Også Start vet godt hvem Ibra­hi­maj er, men vil ikke si noe om i hvil­ken grad de er in­ter­es­ser­te.

– Yll­dren har vi sett mye. Han pres­ter­te godt i Aren­dal i fjor, og han har pres­tert godt i år. Han er også i en bra al­der. Men hvor­dan vi job­ber for å for­ster­ke hol­der vi for oss selv, sier Start­tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Spil­le­ren som har kledd en indre­lø­per­rol­le sier det­te om in­ter­es­sen:

– Det er vel­dig spen­nen­de og så klart gøy. Jeg vil vel­ge den klub­ben som pas­ser meg best slik at jeg kan ut­vik­le meg vi­de­re, sier sør­len­din­gen og leg­ger til at han vil ha fullt fo­kus på Aren­dal så len­ge han spil­ler der. Kon­trak­ten ut­lø­per i 2018.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Yll­dren Ibra­hi­maj fei­rer et lang­skudd som gikk i mål i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.