Fra krig i Sy­ria til triat­lon på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED ART­HUR AS­DAL, stevne­le­der Triquart

Kur­de­ren Gham­gin Ramok tok seg over ha­vet i en over­fylt flykt­ning­båt, uten å kun­ne svøm­me. Nå de­bu­te­rer han som triat­let.

Da 21-årin­gen kom til Ris­ør i fjor, var han helt ale­ne. Fa­mi­li­en sin har han ikke sett på seks år. Imens har han flyk­tet fra her­jin­ger, opp­tøy­er og krig i Sy­ria.

– Jeg gråt hele tida, sier han om de førs­te må­ne­de­ne i Ris­ør.

Fluk­ten til Nor­ge var krong­le­te, og den før­te ham via både Tyr­kia, Li­ba­non, Li­bya og egyp­tisk feng­sel. Han kom over Mid­del­ha­vet i en 16 me­ter lang tre­båt, sam­men med 320 and­re flykt­nin­ger. Før han om­si­der lan­det i den hvi­te sør­lands­byen Ris­ør.

En­ga­sjert i mye

Her har en­ga­sjert seg så mye han kan i uli­ke ak­ti­vi­te­ter, en­ten det er som bøsse­bæ­rer el­ler man­ne­keng, på dug­nad el­ler som til­lits­valgt på vok­sen­opp­læ­rin­ga.

– Jeg gjør det for å slip­pe å være ale­ne. Jeg har det ikke bra når jeg sit­ter in­ne. Jeg må ut, sier Ramok.

En dag vil­le han svøm­me. Det kun­ne han ikke fra før. I hvert fall ikke mer enn noen gans­ke få tak. Da han kom til svømme­hal­len, var imid­ler­tid dø­ra stengt. Det­te opp­lev­de han fle­re gan­ger.

– Jeg for­stod ikke åp­nings­ti­de­ne, sier han.

Men plut­se­lig en dag var det li­ke­vel noen i hal­len.

– Det var imid­ler­tid ikke folke­ba­det, slik jeg trod­de. Det var triat­lon­grup­pa, og de in­vi­ter­te meg inn. Jeg spur­te om jeg kun­ne kjø­pe bil­lett, men det var de ikke opp­tatt av. Bare kom, sa de.

For­bed­ret seg sta­dig

Ramok føl­te han ble godt imot. Og snart svøm­te han sta­dig bed­re.

– I be­gyn­nel­sen kun­ne jeg ikke svøm­me 25 me­ter uten pau­se, men nå kla­rer jeg å svøm­me 1.000 me­ter uten å måt­te stop­pe opp, for­tel­ler han.

Triat­lon­grup­pa fort­sat­te å føl­ge ham opp. Han ble med på løpe­tre­nin­ger.

– I be­gyn­nel­sen sa jeg nei. Bei­na mine kun­ne ikke løpe, men de hjalp meg med valg av sko og jeg fikk litt be­hand­lin­ger av en av dem som var lege, og så ble det bed­re.

Etter hvert fikk han seg en syk­kel via NAV og en lo­kal sports­for­ret­ning i Ris­ør. Bu­tik­ken hjalp også med en våt­drakt.

– Det var kjempe­bra for meg, sier Ramok.

Triat­lon had­de han ald­ri hørt om før han kom til Ris­ør. Tren­te han, gikk det mest i fot­ball. Men han sy­nes det er mor­somt med kom­bi­na­sjo­nen. Og i be­gyn­nel­sen av mai fikk han prø­ve seg for førs­te gang, på en nes­ten helt ekte triat­lon i Kris­tian­sand.

For­nøyd tre­nings­ka­me­rat

– Det er en fryd å tre­ne med ham, for­tel­ler Stein To­re Foss, fra Ris­ør.

Foss, som også er kjent som @ leke­lø­pe­ren, tre­ner med Ramok jevn­lig. Men han har mer enn nok med å hol­de føl­ge.

– Mens jeg ma­ter på med de små kref­te­ne jeg har, ko­ser han seg bare på tur. Den­ne gutt­un­gen er sprek som bare far­ken alt­så!

– Gutt­un­gen?

– Him­mel, jeg fikk jo lap­pen det året han ble født.

Foss tok med seg Ramok til tri­cu­pen til Kris­tian­sand Triathlon. Her skul­le de to tre­nings­ven­ne­ne svøm­me 250 me­ter in­ne i Aqua­ra­ma, syk­le 10 kilo­me­ter på spin­ningsyk­kel (i sol­skin­net uten­dørs!) og der­et­ter løpe fire kilo­me­ter.

sterk de­but

– Det var rett og slett im­po­ne­ren­de, skry­ter Foss, og det er ikke uten grunn.

Ramok kom inn på en syv­ende­plass. Av samt­li­ge del­ta­ke­re på kort løy­pe had­de kur­de­ren bes­te løpe­tid.

– Det var ikke så vans­ke­lig. De and­re var gans­ke gam­le, sier Ramok og ler.

Nå ven­ter den førs­te ekte ild­prø­ven, Ho­ve Tri. Kom­men­de lør­dag skal Ramok for­sø­ke seg på klas­si­ke­ren på Trom­øya uten­for nabo­byen Aren­dal. Og i slut­ten av juli skal han være med på Triquart i Kris­tian­sand.

Ramok ser fram til det. Fle­re fra triat­lon­mil­jø­et i Ris­ør skal også være med.

– Det blir gans­ke an­ner­le­des, med så man­ge som skal svøm­me sam­men, sier Ramok.

– Men det er fore­lø­pig gans­ke kaldt i van­net? I hvert fall kal­de­re enn i bas­sen­get.

– Det gjør ikke noen ting. Jeg bare gle­der meg vel­dig, sier han.

FOTO: JUNI WEN­DE­LIN FAS­TING

Kur­de­ren Gham­gin Ramok ble kjent med triat­lon da han kom til Ris­ør som flykt­ning. I mai prøv­de han seg på tri­cu­pen i Kris­tian­sand, i dag er det Ho­ve Tri i Aren­dal og i slut­ten av juli er det Triquart i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.