Det er noe med Kvi­nes­dal.

Faedrelandsvennen - - SØN­DAG - FRANK MERSLAND

El­ler ret­te­re sagt, de som kom­mer der­fra. For en by­fis som kom­mer kjø­ren­de for­bi iut­sik­ten og føl­ger vei­en som slyn­ger seg ned gjen­nom da­len, er det gans­ke for­fris­ken­de å møte folk fra da­len. Ujå­le­te og laid­back er stikk­ord. De flir­te litt da Lyng­dal fikk by­sta­tus for en del år si­den. Som om noen tren­ger BY­STA­TUS for å føle stolt­het. I ste­det for by­sta­tus har Kvi­nes­dal fost­ret Sa­rons Dal, Nor­way Rock, nevn­te Ut­sik­ten, smelte­ver­ket og et fot­ballag som nes­ten har ver­dens­re­kord i å spil­le i sam­me di­vi­sjon uten å ryk­ke hver­ken opp el­ler ned. Hu­mo­ren kan være rå, og iden­ti­tets­fø­lel­sen er like sterk som i Ven­ne­sla. I da­gens God Helg tref­fer du en som flyt­tet til byg­da som 12-åring og som els­ker byg­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.