Fa­mi­lie­sam­ling hos Sørme­g­le­ren

Tirs­dag be­gyn­te Hen­rik Los­si­us som ei­en­doms­meg­ler i Sørme­g­le­ren. Der­med er den ene eta­sje­fløy­en til meg­ler­fir­ma­et ok­ku­pert av Los­siu­ser.

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

– Det er jo en litt spe­si­ell dag, ja. Jeg må inn­røm­me det, sier Kje­til Los­si­us, ei­en­doms­meg­ler i Sørme­g­le­ren med over 25 års er­fa­ring.

Tirs­dag ble han nem­lig kon­tor­nabo og kol­le­ga til ikke bare én, men beg­ge sine 24 år gam­le tvil­ling­søn­ner.

Kris­ti­an Los­si­us har vært på plass i tre må­ne­der al­le­re­de, og den­ne uka fikk han alt­så dele kon­tor­plass med tvil­ling­bror Hen­rik.

UAD­SKIL­LE­LI­GE

De to brød­re­ne har til nå vært uat­skil­le­li­ge i sko­le- og jobb­valg, og had­de også sam­me ar­beids­gi­ver i Oslo. Der­for var det nok ikke noen bom­be at da den ene reis­te sør­over, vil­le den and­re føl­ge et- ter. El­ler at de beg­ge had­de kjæ­res­ter fra Sør­lan­det som også vil­le hjem­over. Og nå bor et stein­kast unna hver­and­re.

Over­gan­gen fra det brenn­hete bo­lig­mar­ke­det i ti­ger­sta­den til et noe mer sta­bilt mar­ked i Kris­tian­sand har imid­ler­tid ikke vært noe jobb­mes­sig ned­tur, skal vi tro Kris­ti­an.

– Det har vært eks­tremt mye å gjø­re, nes­ten det dob­belte av hva jeg had­de i Oslo, sier han.

– Med litt mind­re sushi og sjam­pan­je på vis­nin­ge­ne?

– Hehe, det er nok hel­dig­vis ikke så gla­mo­røst her som i Oslo, sva­rer Hen­rik.

– Men de må sna­rest lære seg å drik­ke kaf­fe. El­lers blir det ikke mye salg, hum­rer far, som job­ber vegg i vegg med søn­ne­ne sine.

VEGG I VEGG

Tvil­lin­ge­ne de­ler nem­lig det ene kon­to­ret, mens far har det and­re.

– Det kun­ne ikke blitt bed­re, kom­mer det sam­stemt fra tvil­lin­ge­ne.

– Bare få med hvem som har det størs­te kon­to­ret, kon­trer Kje­til og ler.

For det er in­gen tvil om at Los­siu­se­ne har et kon­kur­ranse­instinkt som lig­ger over gjen­nom­snit­tet. Og at det nå blir kamp om hvem av dem som blir den mest- sel­gen­de, er det in­gen tvil om. – Jo før, jo bed­re, sier Hen­rik. – Det skjer ikke! Da er det i så fall AFP nes­te, hum­rer Kje­til.

– OF­FEN­SI­VE OG PO­SI­TI­VE

Litt len­ger in­ne i kon­tor­fløy­en sit­ter en til­freds ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Øy­vind Aa­sen.

– Vi had­de et vel­dig øns­ke om å få dem til oss når de flyt­tet sør­over, si­den vi gjer­ne skul­le hatt inn noen yng­re kref­ter. Kris­ti­an har vært her i bare tre må­ne­der, men er utro­lig ta­lent­full. Så har de beg­ge en her­lig ener­gi og er of­fen­si­ve og po­si­ti­ve, skry­ter Aa­sen.

Han fryk­ter ikke at fa­mi­lie­for­hol­de­ne skal ska­pe pro­ble­mer.

– Opp­læ­rin­gen får de av and­re enn Kje­til, og at de job­ber på sam­me kon­tor er av eget øns­ke. Så får vi se hvor­dan det blir etter hvert, sier ad­mi­ni­stre­ren­de, som også har lært seg å skil­le de en­eg­ge­de tvil­lin­ge­ne fra hver­and­re.

– Jeg slet litt i star­ten, og det hjel­per jo hvis de kler seg for­skjel­lig, men jeg kan se for­skjell på dem nå alt­så, for­sik­rer Aa­sen.

Tvil­lin­ge­ne selv kan be­kref­te at det bare etter en halv ar­beids­dag har vært en fire-fem for­vik­lin­ger.

– Men det pas­ser jo greit hvis den ene av de­re ikke skul­le orke å dra på vis­ning en dag, sier Kje­til.

– Vi har tenkt tan­ken ja, sva­rer søn­ne­ne lurt.

Jeg slet litt i star­ten, og det hjel­per jo hvis de kler seg for­skjel­lig.

ØY­VIND AA­SEN, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sørme­g­le­ren, om de ny­an­sat­te tvil­lin­ge­ne Hen­rik og Kris­ti­an Los­si­us

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Kje­til Los­si­us (til venst­re) har enn så len­ge størst kon­tor og flest salg i «Los­si­us-fløy­en» av Sørme­g­le­rens kon­tor i Skip­per­gata i Kris­tian­sand. Det ak­ter de ny­an­sat­te tvil­ling­søn­ne­ne Hen­rik (i midt­en) og Kris­ti­an å gjø­re noe med.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Det hag­ler med små­er­ting i alle ret­nin­ger når Kje­til Los­si­us (til venst­re) tar tu­ren inn­om nabo­kon­to­ret til tvil­ling­søn­ne­ne Hen­rik (i midt­en) og Kris­ti­an.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.