En vik­tig opp­le­vel­se for meg å lese bo­ken din.

Det ble et sterkt møte da kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit in­vi­ter­te til bok­bad med Wen­che Müh­lei­sen og Ma­rie Au­bert.

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - VEN­NE­SLA TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no - 48144522

– Tu­sen takk for at jeg fikk kom­me hit i dag. Var det opp til meg skul­le dis­se for­fat­ter­sam­ta­le­ne gjer­ne ha fore­gått i en uke, det­te er jo så spen­nen­de, sa en en­tu­si­as­tisk Met­te-ma­rit til de fle­re hund­re fram­møt­te på Ven­ne­sla bi­blio­tek fre­dag for­mid­dag.

Etter at kron­prin­ses­sen ble møtt med stor­men­de barne­ju­bel og korps­mu­sikk på tog­sta­sjo­nen i Ven­ne­sla, gikk tu­ren alt­så vi­de­re til Ven­ne­sla Bi­blio­tek på Kul­tur­hu­set i sen­trum, hvor hun ble møtt av bi­blio­tek­sjef An­ne Kjer­sti Bent­sen og for­fat­ter­ne Ma­rie Au­bert og Wen­che Müh­lei­sen. Sis­te­nevn­te gjor­de spe­si­elt sterkt inn­trykk på Met­te-ma­rit.

– VEL­DIG STERKT FOR MEG

Wen­che Müh­lei­sen, som i til­legg til å være for­fat­ter, også er per­for­mance­kunst­ner og fors­ker, snak­ket med Met­te-ma­rit om bo­ken «Jeg skul­le ha løf­tet deg var­somt over» fra 2010, som skild­rer ti­den da Müh­lei­sens mor døde.

– Det var en vold­som opp­le­vel­se å være til ste­de un­der min mors død. Hun kjem­pet til det sis­te, og det gjor­de så eks­tremt inn­trykk på meg. Den­ne opp­le­vel­sen ga meg et støt som før­te til at jeg skrev bo­ken, for­tal­te Müh­lei­sen un­der bok­ba­det.

Met­te-ma­rit ga ut­trykk for at bo­ken var fø­lel­ses­mes­sig tøff å lese. Hun sy­nes der­for det var spe­si­elt å få tref­fe for­fat­te­ren.

– Det­te mø­tet er sterkt for meg, si­den du er en vel­dig spen­nen­de dame. Du har gjort noe med meg de sis­te uke­ne som har vært gans­ke kre­ven­de som le­ser. Det var en vik­tig opp­le­vel­se for meg å lese den­ne bo­ken, sa hun.

KJØNNS­DE­BATT

Müh­lei­sen har bred er­fa­ring som kjønns­fors­ker. Kjønns­rol­ler ble der­for et sen­tralt tema.

– Jeg ble en slags gutte­jen­te un­der opp­veks­ten på 1970-tal­let. Og or­det gutte­jen­te er jo in­ter­es­sant, si­den det hø­res kult ut. Men hvis man sma­ker på or­det jente­gutt er det ikke fullt så kult. Og det er synd. Kjønns­hie­rar­ki­et er fort­satt til ste­de, selv om det har for­bed­ret seg si­den 1970-tal­let, sa Müh­lei­sen.

DIS­KU­TER­TE OPP­VEKS­TEN

Vi­de­re om­hand­let sam­ta­len Met­te-ma­rits opp­vekst i Kris­tian­sand, som hun selv be­skrev som en fri og kjønns­nøy­tral opp­vekst.

– Å vokse opp i Kris­tian­sand som jen­te føl­tes fritt. Kjønn sto ikke i fo­kus i barn­dom­men. Men da jeg gikk på gym­nas i Aust­ra­lia, og opp­før­te meg like fritt som i Kris­tian­sand, ble jeg møtt på en helt an­nen måte, sier Met­te-ma­rit, som der­et­ter spur­te Müh­lei­sen om hun føl­te seg be­gren­set av kjønns­rolle­mønst­re i barn­dom­men:

– Jeg gjor­de utvil­somt det, men jeg valg­te å over­skri­de dis­se kjønns­gren­se­ne med å gjø­re ting som «jen­ter ikke bur­de gjø­re». Jeg end­te i slåss­kam­per og klat­ret i trær.

– I dag for­sør­ger kvin­ner seg selv, og trans­per­soner har ret­tig­he­ter. Så det har skjedd for­bed­rin­ger si­den 1970-tal­let. Men li­ke­vel rå­der det fort­satt en makt og et kjønns­hie­rar­ki i dag.

FOR­NØYD MED DA­GEN

Etter bok­ba­det opp­sum­mer­te Met­te-ma­rit da­gen på føl­gen­de måte over­for Fædre­lands­ven­nen.

– Det har vært en stor opp­le­vel­se for meg. Boka er noe av det fi­nes­te jeg har lest på len­ge. Met­te-ma­rit fikk også ros.

– Det er kult at hun bru­ker sin stil­ling til å frem­me sam­tids­lit­te­ra­tur, sa for­fat­ter Wen­che Müh­lei­sen. Hun sy­nes Met­te-ma­rit stil­te gode spørs­mål.

Kron­prin­ses­sen selv stor­tri­ves med å være på in­ter­vju­si­den.

– Jeg els­ker å in­ter­vjue. Det er fan­tas­tisk å slip­pe å sva­re på alle dis­se kom­pli­ser­te spørs­må­le­ne.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

For­fat­ter Ma­rie Au­bert (i rødt) var en av de fram­møt­te på Ven­ne­sla Bi­blio­tek fre­dag for­mid­dag.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Stinn brak­ke un­der ar­ran­ge­men­tet i Ven­ne­sla bi­blio­tek i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.