Man­ge mis­for­nøy­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fædre­lands­ven­nen har skre­vet om pro­ble­mer på Brå­vann Pla­tå tid­li­ge­re. Fi­re be­bo­ere fryk­tet at de mis­tet den mid­ler­ti­di­ge fer­dig­til­la­tel­sen, og at de måt­te flyt­te ut.

I kjøl­van­net av sa­ke­ne i Kris­tian­sand duk­ket det opp mis­for­nøy­de Sør Bo­lig-kun­der i Tvede­strand, Aren­dal og Grim­stad.

Fir­ma­et har lo­vet å ryd­de, men på Brå­vann har det ikke skjedd fort nok.

– Vi er i ferd med å få kontroll på si­tua­sjo­nen, og det er kom­mu­ni­sert en plan for gjen­nom­fø­ring med kun­de­ne. Det mes­te skal være brakt i or­den før fe­rien, sier ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen i Sør Bo­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.