Ned­gang blant ren­hol­der­ne e vek­ker opp­sikt

Kris­tian­sand Eien­dom har 120 ren­hol­de­re, en gjen­nom­snitts­al­der på 50 år og an­sat­te som må gjø­re man­ge fy­sis­ke opp­ga­ver. Li­ke­vel har de klart å få det la­ves­te syke­fra­væ­ret i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Da Si­mon Ha­me­link var lang­tids­syk­meldt, var det ett en­kelt til­tak som sør­get for at han kom til­ba­ke i hund­re pro­sent ar­beid.

– Jeg sat­te meg ned med min team­le­der, hr-råd­gi­ver og be­drifts­lege. Vi fant ut at det bes­te for meg var om jeg kun­ne job­be ale­ne og at jeg fikk litt mer flek­si­bel ar­beids­tid. Så det prøv­de vi, sier Ha­me­link.

TIL­PAS­SET TIL­TAK

Han job­ber som ren­hol­der i Kris­tian­sand Eien­dom der alle kom­mu­nens ren­hol­de­re er sam­let. Sek­to­ren har nå det la­ves­te syke­fra­væ­ret i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Mye tak­ket være er kraf­tig ned­gang blant de 120 ren­hol­der­ne.

Si­mon Ha­men­link er en av de som har bi­dratt til ned­gan­gen.

– Da jeg måt­te syk­mel­de meg, job­bet jeg i team med and­re og be­gyn­te på jobb kl 06. Men jeg had­de hatt et mage­sår, og det før­te til at jeg ofte fikk vondt i ma­gen da jeg var på jobb. Da måt­te jeg ta pau­ser. Det på­vir­ket kol­le­ge­ne mine som måt­te ta min jobb, og det på­vir­ket meg som ble stres­set, sier han.

Han ble syk­meldt høs­ten 2015 og var borte til etter nytt­år.

HAL­VERT

Kris­tian­sand kom­mu­ne har et sykefravær på 8,8 pro­sent. Det er ikke uvan­lig i of­fent­lig sek­tor (se fakta).

Kris­tian­sand Eien­dom ut­mer­ket seg en stund ne­ga­tivt og had­de for tre år si­den et sykefravær på over 12 pro­sent. For leder Hans-chris­ti­an Gram var ikke det noe de kun­ne leve med.

– Høyt sykefravær be­tyr fle­re vi­ka­rer, noe som selv­sagt har en kost­nad. I til­legg be­tyr det en eks­tra be­last­ning for de som er igjen og som må bi­dra eks­tra. Så fa­ren er en do­mino­ef­fekt, sier Gram.

Nå har de klart å få syke­fra­væ­ret ned i 5,5 pro­sent iføl­ge tall fra førs­te kvar­tal. Ren­hol­der­ne lig­ger fort­satt noe over det­te, men det er også her ned­gan­gen har vært størst.

GANSKE UNIKT

– Det­te er egent­lig ganske unikt. Når du ser på and­re nors­ke kom­mu­ner, er det ikke uvan­lig med et sykefravær som er oppe i 1013 pro­sent. Men her har de klart å få ned syke­fra­væ­ret i en sek­tor der fra­væ­ret tra­di­sjo­nelt har vært høyt, sier vara­ord­fø­rer Jør- gen Kris­ti­an­sen (KRF) som tirs­dag den­ne uka trakk fram Kris­tian­sand Eien­dom da kom­mu­nal­ut­val­get gikk gjen­nom ter­tial­rap­por­te­ne fra fle­re sek­to­rer.

INGEN ENKELTLØSNING

Det er ikke et en­kelt til­tak som kan for­kla­re ned­gan­gen i sykefravær i Kris­tian­sand Eien­dom.

– Vi har job­bet kon­ti­nu­er­lig og sys­te­ma­tisk med fra­vær. Det er vik­tig ikke å gi seg i det­te ar­bei­det el­ler bare la til­ta­ke­ne bli stunt, sier Lin­da Kit­tel­sen, HRråd­gi­ver i Kris­tian­sand Eien­dom.

Det er li­ke­vel noen sat­sin­ger de me­ner har gitt stor ef­fekt. Det ene er en dag i må­ne­den som er satt av til in­klu­de­ren­de ar­beids­liv (Ia-da­gen).det var en slik sam­ling som ble løs­nin­gen for Si­mon Ha­me­link.

EFFEKTIV OPPFØLGING

An­sat­te som er syk­meldt el­ler som er i fare for å bli det, set­ter seg da ned med leder, fast­le­ge, til­lits­valgt og re­pre­sen­tan­ter fra Nav og be­drifts­helse­tje­nes­ten.

– At alle re­le­van­te ak­tø­rer i fra­væ­ret er sam­let sam­men med den an­sat­te, bi­drar til god og effektiv oppfølging. Vi fin­ner løs­nin­ger, mu­lig­he­ter for til­rette­leg­ging og av­kla­rer si­tua­sjo­nen sam­men, sier Kit­tel­sen som leg­ger til at de får gode til­bake­mel­din­ger fra de an­sat­te og at de fø­ler seg iva­re­tatt.

Det var alt­så en slik sam­ta­le som ble løs­nin­gen for Si­m­om Ha­me­link. Da han slapp å job­be i team og ikke len­ger treng­te å be­gyn­ne ar­bei­det kl 06 ble ar­beids­da­gen let­te­re. I sam­ta­le­ne med be­drifts­le­gen fikk han også kost­holds­råd.

– Jeg job­ber fort­satt hund­re pro­sent, og får gjort job­ben. Men jeg blir ikke len­ger syk. Jeg tror jeg bare har vært borte en dag etter at jeg kom til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.