Byg­ger opp mer kom­pe­tan­se hos de an­sat­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I Kris­tian­sand Eien­dom har de også sat­set på å byg­ge kom­pe­tan­se hos an­sat­te.

Det kan gi de an­sat­te mer stolt­het i ar­bei­det og økt triv­sel. Der­med er sjan­sen for sykefravær mind­re.

– Vi er opp­tatt av å vise at alle an­sat­te i Kris­tian­sand Eien­dom er vik­ti­ge i kom­mu­nen. De bi­drar blant an­net til tryg­ge syke­hjem og flot­te sko­ler og barne­ha­ger. An­sat­te tri­ves bed­re når de ser at job­ben de gjør er vik­tig, sier Lin­da Kit­tel­sen.

Ned­gan­gen i sykefravær har gått over tre år. Fra­væ­ret fort­sat­te å gå ned i sis­te kvar­tal. I Kris­tian­sand Eien­dom me­ner de at det ikke hol­der å kon­sen­tre­re seg kun om de som har fra­vær.

– Vi prø­ver å se alle an­sat­te i en­he­ten, også de som ikke er syke el­ler står i fare for å bli det. Der­for har vi høyt fo­kus på til­tak som so­sia­le ar­ran­ge­ment, gode til­bake­mel­din­ger for ar­bei­det de gjør og ikke minst opp­ford­rer vi an­sat­te til å ut­vik­le seg, blant an­net gjen­nom å leg­ge til ret­te for å ta fag­brev.

FOTO: KJETIL REITE

Lin­da Kit­tel­sen, Hr-råd- gi­ver i Kris­tian­sand Eien­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.