12 års strid om 14 hyt­ter

I 12 år har Bjørn Olav Aas Han­sen lig­get i strid med Lindesnes kom­mu­ne om byg­ging av et hytte­felt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Jeg vil­le ikke hatt noe imot et av­slag på mine øns­ker der­som det had­de vært fag­lig be­grun­net. Men jeg fø­ler meg ure­de­lig og uri­me­lig be­hand­let i alle dis­se åre­ne, sier Han­sen.

Det hand­ler om Ska­vi­ka like nord for Span­ger­eid. I det­te hei­e­om­rå­det er det tett ve­ge­ta­sjon, en kjerre­vei og to hyt­ter ved sjø­en. Han­sen øns­ker å byg­ge 14 hyt­ter i om­rå­det, som opp­rin­ne­lig var eid av hans olde­far.

Den­ne sa­ken be­gyn­te i 2005 da Han­sen førs­te gang for­melt kon­tak­tet kom­mu­nen om sine hytte­pla­ner. Om­rå­det var re­gu­lert for nett­opp hytte­ut­byg­ging.

Han fikk vite at kom­mune­pla­nen skul­le rul­le­res, og at han der­for skul­le hen­ven­de seg til plan­ko­mi­te­en.

– Det vis­te seg å være ju­ri­disk feil, jeg had­de all rett til å søke om byg­ging ba­sert på den re­gu­le­rings­pla­nen som var i 2005, sier Han­sen.

OM­RÅ­DET BLE VERNET

Den­ne fei­len fikk sto­re føl­ger for ham, for da for­sla­get til ny kom­mune­plan kom fra tek­nisk sty­re i 2007 var hele Ska­vi­ka vernet som et Lnf-om­rå­de.

– Det sat­te en stop­per for mine pla­ner, sier Han­sen.

Fi­re år etter var kom­mune­pla­nen igjen til for­ny­ing. Med nye kos­ter i kom­mune­sty­ret, søk­te Han­sen igjen om hytte­byg­ging i ja­nu­ar 2012.

Og året etter, i juni 2013, fikk han klar­sig­nal av kom­mune­sty­ret. Sju år had­de det tatt ham å få søk­na­den sin po­li­tisk be­hand­let.

TOK UT FI­RE HYT­TER

To år se­ne­re had­de pla­nen vært til of­fent­lig etter­syn der fag­li­ge in­stan­ser som fyl­kes­kom­mu­nen og riks­an­tik­va­ren had­de god­kjent den. Li­ke­vel, og etter at fyl­kes­man­nen had­de fra­falt sine inn­si­gel­ser, vil­le tek­nisk sty­re fjer­ne fi­re av de 14 hyt­te­ne.

Be­grun­nel­sen for den ene hyt­ta var at den kan skim­tes fra sjø­en, selv om den blir lig­gen­de 200 me­ter bak de hyt­te­ne som alt er i Ska­vi­ka. Den and­re hyt­ta ble tatt ut for­di vei­en til den­ne blir syn­lig fra sjø­en. Og de to sis­te hyt­te­ne måt­te vekk for­di po­li­ti­ker­ne vil­le be­hol­de mer grønt­are­al.

MEST ATTRAKTIVE

– De fi­re hyt­te­ne er de mest attraktive i fel­tet. Uten å spør­re meg om det var mu­lig å ta ut and­re, mind­re attraktive hyt­ter, ble de bare strø­ket. For ek­sem­pel kun­ne en bare re­du­se­re stør­rel­sen på tom­te­ne for å få inn et stør­re grønt­are­al, sier Han­sen.

Han spør seg om det er and­re mo­tiv for å fjer­ne hyt­te­ne fra pla­ne­ne enn be­grun­nel­sen som opp­gis.

UTMATTET AV SA­KEN

I dag, 12 år etter at han førs­te gang kon­tak­tet kom­mu­nen, er Han­sen utmattet av hele pro­ses­sen. Det har gått enormt med tid og mye pen­ger.

– Jeg me­ner jeg kan do­ku­men­te­re at sa­ken ikke ble rik­tig be­hand­let av ad­mi­ni­stra­sjo­nen i kom­mu­nen de førs­te sju åre­ne. Dess­uten fikk jeg god støt­te fra fle­re po­li­ti­ke­re som gjor­de at jeg ikke ga opp, sier han.

Han er usik­ker på om pro­sjek­tet nå lar seg gjen­nom­føre.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

I det­te om­rå­det like nord for Span­ger­eid har Bjørn Olav Aas Han­sen hatt øns­ker om å byg­ge 14 hyt­ter. Men en strid med kom­mu­nen gjen­nom 12 år har satt en stop­per for det. Nå vil han brin­ge sa­ken inn for Si­vil­om­buds­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.