Han kjøp­te ha­va­ris­ten – nå fiks

Her er Ægir, red­nings­skøy­ta som ha­va­rer­te ved Lis­ta i sep­tem­ber i fjor. Nå fik­ses den opp i Man­dal.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Det er en kjempe­spen­nen­de ut­ford­ring, den størs­te jeg i alle fall har hatt. Kan­skje ikke spe­si­elt lønn­somt, men mor­somt, smi­ler Bjar­ne Even Chris­ten­sen.

Han står på dek­ket til red­nings­skøy­ta som gjor­de tje­nes­te for Red­nings­sel­ska­pet i 29 år. Etter en red­nings­ak­sjon i Bor­haug un­der en storm i fjor høst, kom en vold­som brott­sjø og vel­tet hele bå­ten.

I seks døgn stan­get den mot stor­stei­ne­ne på land før den ble ber­get med sto­re skrog­ska­der.

For­sik­rings­sel­ska­pet fant ut at det kos­tet alt­for mye å re­pa­re­re den. Der­med slo Chris­ten­sen til da Ægir ble auk­sjo­nert bort blant ut­valg­te verk­sted.

Man­da­lit­ten ei­er båt­ser­vice­fir­ma­et Nau­tic Ma­ri­ne på Malmø. Han har vært båt­mann all sin tid, tid­li­ge­re svei­ser av yrke og har fik­set mang en båt. Men noe slikt som den­ne ut­ford­rin­gen har han ikke stått over­for.

– Det er jo en kna­ken­de flott båt da. Flott ved­li­ke­holdt av dyk­ti­ge men­nes­ker gjen­nom hele sin leve­tid, sier han.

GODT UTGANGSPUNKT

Og ut­gangs­punk­tet var tross ha­va­ri­et vel­dig bra. Styre­hu­set var luk­ket da Ægir gikk rundt, så det har ikke kom­met vann inn nær­mest i det hele tatt. Det opp­stod hel­ler ikke brann slik de førs­te mel­din­ge­ne gikk ut på.

Dess­uten var mo­to­re­ne nær­mest helt in­takt, de og.

Men ut­ven­dig var ska­de­ne sto­re. Det opp­stod en rek­ke sto­re og små hull i skro­get, pro­pell og ak- sel ble øde­lagt. Dess­uten røk mas­ten av og for­svant i dy­pet.

Så det har ikke mang­let på ar­beid for Chris­ten­sen og hans folk.

– Vi har re­pa­rert det ind­re skro­get, og skal snart star­te ut­ven­dig. Pro­pell­bla­de­ne og aks­ling er til­ba­ke etter å ha blitt ord­net et an­net sted, for­tel­ler han.

RED­DET MASTA

Dess­uten skyl­let masta på land un­der nes­te storm. Så den var Chris­ten­sen og red­det med en trak­tor. Også den er re­pa­rert og skal på bå­ten igjen om ikke len­ge.

– Jeg ten­ker at vi har ord­net 40 pro­sent av alt som fort­satt må gjø­res, sier Chris­ten­sen.

Det ven­ter der­for en lang vin­ter med fort­satt re­pa­ra­sjo­ner om­bord. Først nes­te som­mer ser han for seg at den er til­ba­ke på sjø­en. De­ret­ter skal den prøve­kjø­res i man­ge må­ne­der for å fjer­ne alle feil.

VIL SELGE DEN

Så øns­ker han å selge den.

– Det had­de jo vært mor­somt å ha den selv, men den er nok for stor og dyr i drift, smi­ler han.

Han ser for seg at den kan bli slepe­båt el­ler opp­syns­båt. El­ler kan­skje bru­kes til pas­sa­sjer­frakt etter­som den er ser­ti­fi­sert for 12 pas­sa­sje­rer.

KOS­TER MIL­LIO­NER

Chris­ten­sen øns­ker ikke å si hvor mye han kjøp­te den for, men han an­slår at han vil bru­ke mel­lom 2,5 og 3 mil­lio­ner kro­ner å ord­ne den i stand igjen. Det in­klu­de­rer ar­beids­ti­me­ne som kan­skje blir så man­ge som 3000.

– Ti­da får vise om jeg får dek­ket ut­gif­te­ne. Men inn­til da har vi mye moro med å ord­ne den, sier han.

SKIF­TER NAVN

Han kan for­res­ten ikke kal­le den Ægir mer, den skif­ter navn til Ran. Nav­net Ægir er fra nor­rønt my­to­lo­gi, og han var ha­vets hers­ker. Kona het Ran, ei dame som fan­get alle som ble borte i ha­vet i net­tet sitt.

– Så der­for skal bå­ten he­te Ran. Det er jo pas­sen­de med et kvinne­navn, for en båt er jo en hun – ikke han, smi­ler Bjar­ne Even Chris­ten­sen.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Bjar­ne Even Chris­ten­sen har kjøpt den ha­va­rer­te red­nings­skøy­ta Ægir. Det vil gå et år til før den kom­mer på sjø­en igjen. Et om­fat­ten­de re­pa­ra­sjons­ar­beid er godt i gang. Her står den på kaia ved Nau­tic Ma­ri­ne i Man­dal som Chris­ten­sen ei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.