Én svane­kyl­ling over­lev­de flom­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Rei­ret fly­ter i van­net, men én kyl­ling le­ver. Svane­fa­mi­li­en på Sødal har hatt et dra­ma­tisk døgn.

– Én kyl­ling er uvan­lig lite, så her kan nok en del dra­ma­tisk ha skjedd de sis­te da­ge­ne. Seks kyl­lin­ger reg­nes som man­ge, men jeg har også sett åtte kyl­lin­ger i sam­me kull, sier zoo­log Roar Sol­heim ved Ag­der na­tur­mu­se­um.

REI­RET I ELVA

Fre­dag kveld om­tal­te Fædre­lands­ven­nen dra­ma­et på Sødal. Svane­mor lå på rei­ret på ei lita øy ute i Otra. Elva steg og steg. Det så ut som hun ru­get på egg.

Lør­dag mor­gen var Fædre­lands­ven­nen til­ba­ke ved reir­plas­sen. Van­net var at­skil­lig høy­ere. Rei­ret had­de flyt­tet på seg og så ut som det lå og fløt inn­til et lite tre ute i elva. Ingen sva­ner var å se.

Det vir­ket som tra­ge­di­en had­de ram­met i lø­pet av nat­ten.

Trist, tenk­te vi, og gikk mot bi­len. Da kom svane­far plut­se­lig svøm­men­de fram fra bak en båt.

Et lite mi­nutt sei­ne­re kom san­ne­lig mor svøm­men­de også – og like bak én bit­te liten kyl­ling.

Alle tre gikk opp på land. Far litt foran de and­re, som en slags vakt. Snart spis­te både far og mor gress, mens kyl­lin­gen fulg­te med.

– Her kan egg ha blitt øde­lagt de sis­te da­ge­ne, el­ler kyl­lin­ger kan dødd el­ler blitt tatt av dyr. Som sagt er én kyl­ling uvan­lig lite. Men nå har de i alle fall av­kom å fôre opp. Det er jo bra, sier Sol­heim.

TREN­GER IKKE REI­RET

Sol­heim reg­ner med at svane­pa­ret på Sødal kom­mer til å pas­se godt på sitt ene­barn

– De tren­ger ikke rei­ret len­ger. Når eg­ge­ne er klekt, er rei­ret bare et sted mor og far stik­ker inn­om av og til. Nå vil de svøm­me rundt med kyl­lin­gen og pas­se på, sier han.

Svane­pa­ret ved hekke­plas­sen på Sødal har strevd med å få fram kyl­lin­ger i fle­re år. Flom har tatt rei­ret fle­re gan­ger.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Svane­mor føl­ger nøye med på sitt ene­barn. Kyl­lin­gen er ikke gam­le kra­ba­ten, men den le­ver. I bak­grun­nen har flom­men tatt rei­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.