Ei­er og rek­tor dømt til 1,5 års feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Kjæ­reste­pa­ret som drev Norsk Fot­te­ra­pe­ut­sko­le er dømt til halv­an­net års feng­sel for be­dra­ge­ri, do­ku­ment­for­falsk­ning og falsk for­kla­ring.

Kris­tian­sand ting­rett har også be­slut­tet at pa­ret, som var ei­er og rek­tor ved sko­len, skal nek­tes å inne­ha le­den­de stil­lin­ger ved fri­sko­ler på ube­stemt tid.

Beg­ge er­kjen­te straff­skyld da de for­klar­te i Kris­tian­sand ting­rett, som av­gjor­de at sa­ken kun­ne be­hand­les som en til­stå­els­sak.

– Vi gjor­de ikke det­te for egen vin­ning, men for at ele­ve­ne kun­ne fort­set­te ut­dan­nin­gen og læ­rer­ne fikk be­hol­de job­ben, sa skole­ei­er (48) da han for­klar­te seg i ret­ten.

I fe­bru­ar i fjor ble Norsk Fot­te­ra­pe­ut­sko­le AS stengt med umid­del­bar virk­ning, etter at Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet av­dek­ket at sko­len had­de juk­set med an­tal­let ele­ver og på den må­ten svind­let til seg 2,4 mil­lio­ner kro­ner i stat­li­ge til­skudd.

– Etter skole­start i 2013 vis­te det seg at en del per­soner vi trod­de skul­le be­gyn­ne på sko­len ikke had­de be­gynt. Det før­te til at det ikke var grunn­lag for å kun­ne dri­ve det­te skole­året, sa skole­ei­e­ren i ret­ten.

15 FIKTIVE ELE­VER

Iføl­ge ham fikk fri­sko­len i over­kant av 100.000 kro­ner i til­skudd per elev. Etter å ha reg­net på det kom han fram til at sko­len mang­let 15 ele­ver for å få det til å gå rundt. Sam­men med dag­lig leder og rek­tor (48) be­slut­tet han der­for å mel­de inn 15 eks­tra ele­ver til Ut­dan­nings­di­rek­to­rat.

Skole­ei­er og rek­tor, som er kjæ­res­ter, er­kjen­te straff­skyld for be­dra­ge­ri, do­ku­ment­falsk og falsk for­kla­ring da de for­klar­te seg i Kris­tian­sand ting­rett.

Fra 2013 til 2015 meld­te sko­len inn 15 ele­ver for mye i hvert se­mes­ter. Iføl­ge rek­to­ren og skole­ei­e­ren var de fles­te av dis­se per­soner som had­de sagt at de øns­ket å be­gyn­ne ved sko­len, men ikke duk­ket opp ved skole­start.

Juk­set ble av­dek­ket da Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet åp­net til­syn i 2015.

– Vi fikk pa­nikk. For å skju­le det vi had­de gjort la­get vi ka­rak­ter­ut­skrif­ter for en del av ele­ve­ne vi ble spurt om un­der til­sy­net, sa skole­ei­er.

I fe­bru­ar 2016 var det over og ut. Da kom den en­de­li­ge til­syns­rap­por­ten fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet, som trakk til­ba­ke god­kjen­nin­gen med umid­del­bar virk­ning. Sko­len ble stengt og fle­re ele­ver fikk ikke full­ført ut­dan­nin­gen de had­de be­gynt på.

BETALTE TIL­BA­KE PENGENE

Kris­tian­sand ting­rett slår fast at de sik­te­de plan­mes­sig har mis­brukt en støtte­ord­ning som skal gå til all­mennyt­ti­ge for­mål. For­falsk­nin­gen av ka­rak­ter­ut­skrif­ter blir truk­ket frem som et skjer­pen­de ele­ment, mens det vur­de­res som for­mil­den­de at de har be­talt til­ba­ke be­lø­pet som ble svind­let.

I ret­ten for­klar­te skole­ei­er at de har tatt opp pri­va­te lån for å kun­ne be­ta­le til­ba­ke pengene. Ret­ten leg­ger til grunn at de ikke har øns­ket å be­ri­ke seg selv, men har ikke vekt­lagt det­te i sær­lig grad i straffe­ut­må­lin­gen.

FIKK STRAFFERABATT

Til­stå­el­se­ne har ført til at pa­ret har fått en strafferabatt på 20 pro­sent. Straf­fen på ett og et halvt års feng­sel og er i tråd med for­sla­get fra på­tale­myn­dig­he­ten, som også fikk med­hold i at de fra­tas ret­ten til å ha le­den­de stil­lin­ger i fri­sko­ler som kan søke om stats­støt­te.

De må også be­ta­le 275.372 kro­ner i er­stat­ning til Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

I ret­ten fikk pa­ret bi­stand av ad­vo­kat Alf To­re Nil­sen. Nil­sen svar­te ikke på Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser søn­dag. Det er ukjent om dom­men vil bli an­ket.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Norsk Fot­te­ra­pe­ut­sko­le flyt­tet fra Kvad­ra­tu­ren til nye lo­ka­ler på Lund da sko­len fikk nye ei­ere i 2011. Nå er ei­e­ren og rek­to­ren dømt for mil­lion­be­dra­ge­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.