For­sik­rings­sel­skap sak­søk­te bil­for­ret­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Bil­ei­e­rens for­sik­rings­sel­skap men­te nøk­kel­inn­kas­tet ikke var godt nok sik­ret og gikk til ret­ten med krav om 1,2 mil­lio­ner i er­stat­ning fra bil­for­hand­le­ren.

Søn­dag 1. fe­bru­ar 2015 ble en Ran­ge Ro­ver stjå­let fra par­ke­rings­plas­sen til Mo­tor Sør AS i Sør­lands­par­ken. Ty­ve­ri­et skal ha blitt gjen­nom­ført ved at ty­ve­ne fikk tak i bil­nøk­ke­len fra bu­tik­kens nøk­kel­kas­se.

Bi­len var for­sik­ret hos Zu­rich In­su­ran­ce PLC, som måt­te ut med drøyt 1,2 mil­lio­ner kro­ner til fir­ma­et som lea­set bi­len. Bi­len ble brukt av en an­satt i fir­ma­et, som le­ver­te bi­len hos Mo­tor Sør for en ru­tine­mes­sig ser­vice.

To år etter ty­ve­ri­et, i ja­nu­ar 2017, frem­met Zu­rich et re­gress­krav mot Mo­tor Sør og bil­for­hand­le­rens for­sik­rings­sel­skap, Gjen­si­di­ge.

I slut­ten av mai møt­te par­te­ne i Kris­tian­sand ting­rett. 6. juni falt dom­men, som end­te med full fri­fin­nel­se av Mo­tor Sør.

– GJOR­DE TY­VE­RI­ET MU­LIG

Un­der retts­sa­ken frem­holdt Zu­richs pro­sess­full­mek­tig at Mo­tor Sør gjor­de ty­ve­ri­et mu­lig ved å til­by «en ufor­svar­lig løs­ning for nøk­kel­inn­kast». For­sik­rings­sel­ska­pet vis­te til at det fan­tes sik­re­re løs­nin­ger på mar­ke­det da ty­ve­ri­et ble be­gått, og men­te Mo­tor Sør og Gjen­si­di­ge var er­stat­nings­plik­ti­ge.

Mot­par­ten av­vis­te kra­vet. Styre­le­der i Mo­tor Sør AS, Per Hel­ge Gum­pen, for­tal­te i sitt vitne­mål at nøk­kel­ty­ve­ri­et i 2015 var det førs­te og enes­te fra den­ne bu­tik­ken si­den det ak­tu­el­le nøk­kel­inn­kas­tet ble in­stal­lert i 2005 el­ler 2006.

– Jeg er glad for at det ble slik som vi men­te det var, sier Gum­pen, som ikke had­de fått lest dom­men da Fædre­lands­ven­nen tok kon­takt.

– EN SOLID LØS­NING

Kris­tian­sand ting­rett slår fast at nøk­kel­inn­kas­tet til Mo­tor Sør frem­står som en solid løs­ning og ikke mer ufor­svar­lig enn and­re løs­nin­ger som fin­nes i bran­sjen. Ret­ten vi­ser blant an­net til at ty­ve­ne skal ha brukt mer enn 30 mi­nut­ter på å få tak i nøk­ke­len til Ran­ge Roveren som ble stjå­let.

«Etter en sam­let vur­de­ring har ret­ten kom­met til at det ikke kan leg­ges til grunn at Mo­tor Sør kun­ne og bur­de ha hand­let an­ner­le­des for­ut for ty­ve­ri­et, her ved å in­stal­le­re en an­nen form for nøk­kel­inn­kast el­ler even­tu­elt ikke ha til­budt den­ne type løs­ning for le­ve­ring av bil­nøk­ler uten­for verk­ste­dets åp­nings­tid», he­ter det i dom­men.

Ret­ten har også dømt sak­sø­ker Zu­rich til å be­ta­le mot­par­tens saks­om­kost­nin­ger på 46.230 kro­ner.

Bil­ty­ve­ri­et ble for øv­rig ald­ri opp­klart. Bi­len ble hel­ler ikke fun­net og i au­gust 2015 ble sa­ken hen­lagt av po­li­ti­et.

FOTO: ERLEND OLSBU

I 2015 ble en Ran­ge Ro­ver stjå­let fra par­ke­rings­plas­sen uten­for Mo­tor Sør i Sør­lands­par­ken. For­sik­rings­sel­ska­pet til bil­ei­e­ren gikk til søks­mål, men tap­te sa­ken i Kris­tian­sand ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.