Øns­ker ikke be­væp­net po­li­ti

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Norsk po­li­ti skal som ho­ved­re­gel være ube­væp­net, me­ner Er­na Sol­berg. Hun er der­med på kol­li­sjons­kurs med sin jus­tis­mi­nis­ter.

I en tale til Høy­res sen­tral­sty­re søn­dag kon­sta­ter­te Sol­berg at ter­ror­an­gre­pet i London ny­lig har ut­løst en ny de­batt om be­væp­ning av po­li­ti­et.

– Høy­re øns­ker et po­li­ti som i ut­gangs­punk­tet skal være ube- væp­net. Det skal være ho­ved­re­ge­len, slik det fak­tisk også er i Stor­bri­tan­nia, for­klar­te hun, og la sam­ti­dig til:

– Men po­li­ti­et må være godt trent og be­væp­net når trus­sel­si­tua­sjo­nen med­fø­rer et eks­tra be­hov for be­skyt­tel­se. Der­for skal de ha rask til­gang til vå­pen, og der­for skal po­li­ti­et selv be­stem­me når de tren­ger å be­væp­ne seg. Det skal ikke være et po­li­tisk ved­tak som skal gjø­re det.

Jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp) tok sist uke til orde for ge­ne­rell be­væp­ning.

«Ter­ro­ren i London vi­ser be­tyd­nin­gen av hur­tig re­spons­tid fra po­li­ti­et. Der­for bør vi vur­de­re ge­ne­rell be­væp­ning av norsk po­li­ti», skrev han på sin Face­bo­ok­side sist tirs­dag.

Seks av de sju med­lem­me­ne i det så­kal­te be­væp­nings­ut­val­get sa i mars nei til ge­ne­rell be­væp­ning av po­li­ti­et.

Po­li­ti­et har i dag en ord­ning med så­kalt frem­skutt lag­ring, der po­li­ti­ets skyte­vå­pen lig­ger låst i en kas­se i po­liti­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.