– En av mine dår­ligs­te in­ves­te­rin­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ERLEND OLSBU

Olav Thon (93) hev­der han er svært mis­for­nøyd med re­sul­ta­tet av mil­li­ard­in­ves­te­rin­gen i Sør­lands­sen­te­ret.

Høs­ten 2013 var Olav Thon (93) til ste­de un­der den høy­ti­de­li­ge åp­nin­gen av det nye Sør­lands­sen­te­ret. Thon smil­te og vin­ket, mens ord­fø­rer Ar­vid Grunde­kjøn klip­pet sno­ren. Fi­re år se­ne­re er han til­syne­la­ten­de ikke sær­lig for­nøyd med re­sul­ta­tet av in­ves­te­rin­gen på 1,4 mil­li­ar­der kro­ner.

– Det på­stås at vi er ganske flin­ke når det gjel­der drift av kjøpe­sent­re, men her har vi ikke fått til det vi vil­le. Det blir dess­ver­re ikke til gull alt man tar i. Jeg må vel inn­røm­me at det­te er en av mine dår­ligs­te in­ves­te­rin­ger, sier 93-årin­gen i en ar­tik­kel pub­li­sert på Heg­nar.no søn­dag for­mid­dag.

In­ter­vju­et med Thon er gjort i for­bin­del­se med et søks­mål som skal be­hand­les av Oslo ting­rett i ja­nu­ar 2018. Sa­ken drei­er seg om opp­gjør etter et ak­sje­salg.

– Etter min opp­fat­ning er søks­må­let me­nings­løst. Det skul­le ikke for­und­re meg om sa­ken ikke blir noe av, sier Thon (93).

KREVER MER PEN­GER

Sak­sø­ker er Carl Berg og hans sel­skap In­vest Sør og Coop Sør­vest. Søks­må­let er ret­tet mot Olav Thon Eien­doms­sel­skap ASA.

– Tvis­ten gjel­der et etter­opp­gjør av kjøpe­sum­men for ak­sjer i Sør­lands­sen­te­ret ba­sert på en av­ta­le inn­gått i 2007, skri­ver Bergs ad­vo­kat Pe­ter Si­mon­sen i en epost til Ka­pi­tal.

I 2007 solg­te Berg Grup­pen AS og In­vest Sør AS fle­re ei­en­dom­mer i Sør­lands­par­ken for 250 mil­lio­ner kro­ner til Olav Thon Eien­dom ASA. Sal­get skjed­de i for­bin­del­se med et sam­ar­beid par­te­ne inn­gikk om ut­vi­del­sen av Sør­lands­sen­te­ret.

PLANLA KINO OG BIBLIOTEK

Året før rø­pet Olav Thon at han had­de sto­re pla­ner for ut­vi­del­sen:

– Det­te er et spen­nen­de pro­sjekt som kan ut­vik­les til noe mer enn et kjøpe­sen­ter hvor folk får dek­ket sine dag­li­ge be­hov. Se bare på USA, hvor mul­ti­sent­re i til­legg til­byr alt fra un­der­hold­ning til helse­pleie. I Ski Stor­sen­ter dri­ver vi en kino med sju sa­ler og den går så det su­ser. Bibliotek er det også, sen­tralt plas­sert i sen­te­ret, sa Thon til Fædre­lands­ven­nen.

Om det er man­ge­len på kino­sa­ler Thon ten­ker på når han nå sier at ut­vi­del­sen ikke gikk så bra som han had­de tenkt, er uvisst. Fædre­lands­ven­nen har søn­dag for­søkt å kon­tak­te Thon gjen­nom mil­li­ar­dæ­rens eien­doms­sel­skap og ad­vo­ka­ten som skal re­pre­sen­te­re sel­ska­pet i ret­ten i ja­nu­ar, men ikke fått svar.

Sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold øns­ker ikke å kom­men­te­re Thons ut­ta­lel­ser.

– Det­te er en sak som skal opp i ret­ten, så jeg øns­ker av den grunn ikke å kom­men­te­re den, sier Store­vold.

Han øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re hvor­dan det går for ti­den. I 2016 had­de sen­te­ret 2,5 mil­li­ar­der kro­ner i om­set­ning.

Iføl­ge Olav Thon hand­ler den ak­tu­el­le tviste­sa­ken om et krav om etter­be­ta­ling fra Carl Berg og Coop Sør­vest. Et krav 93-årin­gen me­ner er grunn­løst.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Her klip­per ord­fø­rer Ar­vid Grunde­kjøn sno­ren, mens Olav Thon vin­ker og smi­ler un­der åp­nin­gen av Sør­lands­sen­te­ret i ok­to­ber 2013. Til ven­st­re står Truls Tollef­sen fra Dnb/vi­tal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.