Til­lit el­ler mis­til­lit

Faedrelandsvennen - - MENING - ARTHUR BERNT­SEN, Man­dal

Har vi til­lit til våre po­li­ti­ke­re lo­kalt, na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt?

●● Vi har en uryd­dig og uro­lig si­tua­sjon både lo­kalt, na­sjo­nalt og ikke minst in­ter­na­sjo­nalt. Kan det­te skyl­des man­gel på til­lit til po­li­ti­ker­ne? De­mo­kra­ti er folke­sty­re, men har de sty­ren­de or­ga­ner (her re­gje­ring og stor­ting + lo­kal­sty­re) mis­tet el­ler re­du­sert kon­tak­ten med fol­ket og er­stat­tet det med kon­su­len­ter og tenke­tan­ker? Eks­per­ter og fors­ke­re som ut­ta­ler seg er vel og bra og de ut­ta­ler seg van­lig­vis om en kon­kret sak, men en en­kelt sak er all­tid en del av en hel­het, og hel­he­ten, får vi den med oss? Det er mye «styr» rundt kom­mune­sam­men­slå­ing, tvang og even­tu­elt skils­mis­se. Hvor­for ikke brem­se ned far­ten på om­leg­gin­gen til en had­de et sik­kert svar, el­ler er tra­vel­he­ten vik­tig for å «låse» si­tua­sjo­nen? Fri­vil­lig­het i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­ing, ja hva er nå fri­vil­lig­het i den sam­men­heng? Er det fol­kets me­ning el­ler er det et knapt fler­tall i kom­mune­sty­ret. Fol­ket har valgt po­li­ti­ke­re som sine re­pre­sen­tan­ter, men i en­kel­te sam­men­hen­ger øn- sker fol­ket sjøl å ta av­gjø­rel­sen, i prak­sis folke­av­stem­ming. Det er for­stem­men­de og nes­ten utro­lig at kom­mune­sty­ret i Mar­nar­dal nek­tet å la fol­ket sjøl be­stem­me i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­ing­sjøl om det utvil­somt var et stort øns­ke fra fol­ket om det. Det kan vel nes­ten be­trak­tes som «ma­ni­pu­la­sjon» for å leg­ge til rette­fort vang s sam­men­slå­in­ga v Lindesnes, Mar­nar­dal og Man­dal, sjøl om Lindesnes sa nei til sam­men­slå­ing, og ikke lig­ger mel­lom Man­dal og Mar­nar­dal. Inn­byr det­te til fol­kets til­lit? Det er helt OK at den en­kel­te re­pre­sen­tant el­ler ord­fø­rer er for el­ler imot sam­men­slå­ing, men å nek­te fol­ket sjøl å be­stem­me i en slik sak minner lite om de­mo­kra­ti/folke­sty­re. I rea­li­te­ten er det en ned­vur­de­ring av vel­ger­nes sun­ne folke­vett og dømme­kraft, og er det et kom­mune­sty­re ver­dig? Det er fris­te­ne å min­ne om fol­ke av­stem­min­gen om EU. De sto­re­par­ti­ene og sam­funns­top­pe­ne sa ja, men fol­ket sa nei, og i dag er nok de al­ler, al­ler fles­te glad for at det var fol­kets stem­me som av­gjor­de sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.