Op­p­rop til po­li­ti­ker­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRG E. BJØRSVIK, Søg­ne

1148 inn­byg­ge­re i Søg­ne skrev un­der på at de øns­ket at po­li­ti­ker­ne i Søg­ne skal søke re­ver­se­ring om Søg­ne blir tvun­get inn i Kris­tian­sand den 8. juni.

I til­legg har ca 61 % av inn­byg­ge­re tid­li­ge­re stemt på at de ikke øns­ker å gå sam­men med Kris­tian­sand, men være egen kom­mu­ne. Nå har ord­fø­rer be­ram­met eks­tra­or­di­nært kom­mune­styre­møte den 12. juni kl. 17.30 der po­li­ti­ker­ne skal be­handle­kom­mune­re­for­men. Itil­legg har ord­fø­re­ren av­talt med sine ord­fø­rer­kol­le­ga er at for­hand­lin­ger kan skje 13.06 kl 13. Ord­fø­re­ren fikk over­le­vert lis­ter fra ak­sjons­grup­pa der inn­byg­ger­ne ber om at po­li­ti­ker­ne søke re­ver­se­ring om det blir tvang. Søg­nes be­folk­ning for­ven­ter der­for at ord­fø­re­ren som er Ap-po­li­ti­ker frem­mer en sak om re­ver­se­ring i tråd med sig­na­ler fra AP på Stor­tin­get og øns­ke fra inn­byg­ger­ne i Søg­ne på møte den 12. juni i kom­mune­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.