Ut­fa­sing av olje­in­du­stri

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN

Grønn ung­dom Vest-ag­der har et inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 31. mai om ut­fa­sing av olje­in­du­stri­en i Nor­ge in­nen 15 år.

●● Grønn ung­dom sy­nes å tro at Nor­ge er en en ver­dens­makt og av­gjø­ren­de for det glo­ba­le klima­ut­slip­pet. Det kan være litt in­ter­es­sant å gå noen ti­år til­ba­ke, og se på hva in­du­stri for u ren­sing enda med­før­te. Vi som har levd noen år hus­ker godt hvor­dan til­stan­den var på Her­øya i Pors­grunn med øde­lagt Fri­er­fjord. Det sam­me i Od­da med Sør­fjor­den, og Fal­con­brid­ge i Kr.sand med for­uren­set by­fjord og øde­lagt ve­ge­ta­sjon som re­sul­tat. Hel­dig­vis har mye av den­ne elen­dig­he­ten etter­hvert blitt ret­tet opp. Når det gjel­der olje­virk­som­he­ten i Nord­sjø­en har det ald­ri blitt på­vist at det­te har ført til pro­ble­mer for fiske­be­stan­den og fisker­ne. Rea­lis­tisk sett vil olje og gass kom­me til å være be­ty­de­li­ge energi­kil­der i man­ge år fram­over. Sam­ti­dig er det slik at også olje­in­du­stri­en job­ber og fors­ker på nye energi­kil­der. At Nor­ge skal ned­leg­ge olje­virk­som­he­ten in­nen 15 år, er så urea­lis­tisk at jeg var i tvil om å kom­men­te­re det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.