Po­li­ti­ker­ne må hol­de opp å snak­ke om sig­nal­bygg.

SKMU øns­ker 40 mil­lio­ner kro­ner fra det of­fent­li­ge. Eks-skmu-di­rek­tør Høyer­s­ten får én mil­lion men­nes­ker til Aros med langt mind­re i støt­te.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Vi får 25 mil­lio­ner kro­ner i of­fent­lig støt­te, og sen­der mer enn det til­ba­ke i skatt. Vi har en egen­inn­tje­ning på 75 pro­sent. I Nor­ge er det en an­nen hold­ning hvor man lett for­ut­set­ter at mye av kul­tur­fi­nan­sie­rin­gen kom­mer fra det of­fent­li­ge, sier Erlend Høyer­s­ten.

Den tid­li­ge­re Skmu-di­rek­tø­ren (2004-2009) har si­den 2014 le­det kunst­mu­se­et Aros i Aarhus. Si­den da har det år­li­ge be­sø­ket ste­get fra 600.000 til én mil­lion men­nes­ker, noe som gjør Aros til Skan­di­na­vias best be­søk­te mu­se­um. Sam­ti­dig er alt­så den of­fent­li­ge støt­ten (32 mil­lio­ner om­reg­net til nors­ke kro­ner) til mu­se­et langt mind­re enn de 40 mil­lio­ner kro­ne­ne som SKMU plan­leg­ger i drifts­mid­ler fra stat, fyl­kes­kom­mu­ne og kom­mu­ne.

«RIK­TIG ANSETTELSE»

En mil­lion men­nes­ker i året var også be­søks­tal­let til Dyre­par­ken i Kris­tian­sand i 2016. Det var her­fra SKMU hen­tet sin nye di­rek­tør Reidar Fugle­stad. An­set­tel­sen har høs­tet både opp­merk­som­het og kritikk etter­som Fugle­stad helt mang­ler kunst­fag­lig bak­grunn.

– I ut­gangs­punk­tet me­ner jeg en kunst­in­sti­tu­sjon skal le­des av en per­son med kunst­bak­grunn. Li­ke­vel sy­nes jeg det har vært rik­tig å an­set­te Fugle­stad etter- som det nå skal rei­ses et bygg og star­tes et pro­sjekt som krever solid opp­back­ing fra det lo­ka­le næ­rings­li­vet. I en slik fase er det vik­tig med nett­verk som kan ska­pe lo­kalt ei­er­skap, sier Høyer­s­ten.

Må AN­SET­TE RIK­TIG

Han li­ker pla­ne­ne på Silo­kaia:

– Jeg sy­nes det­te er et tøft pro­sjekt som jeg har tro på. Jeg li­ker at man gjør noe nytt i ste­det for bare det som er for­ven­tet, sier Høyer­s­ten.

– Nå av­hen­ger svært mye av hvem som blir an­satt som kunst­ne­risk leder. Erik Fugle­stad har jo sagt at han all­tid vil an­set­te folk som er dyk­ti­ge­re enn ham selv, og i den­ne sam­men­hen­gen vil en­hver kunst­his­to­ri­ker vite mer enn ham. Det gjel­der bare å an­set­te den rik­ti­ge, sier Høyer­s­ten.

Han tror også det kan ta tid før SKMU blir den de­sti­na­sjo­nen sty­ret hå­per på:

– Det har tatt Aros tret­ten år å kom­me dit det er i dag, og det er en svært hur­tig ut­vik­ling. Det er tre fak­to­rer som er vik­ti­ge når du skal byg­ge en slik in­sti­tu­sjon: ap­pell, re­le­vans og in­tegri­tet. Har du bare ap­pell blir du etter noen år uak­tu­ell. Har du bare fo­kus på in­tegri­tet blir du lett uak­tu­ell i din sam­tid. Du må nem­lig også hele ti­den ha re­le­vans for pub­li­kum, sier di­rek­tø­ren og fort­set­ter:

– Alle kan byg­ge et bygg. Po­li­ti­ker­ne må hol­de opp å snak­ke om hvor vik­tig det er å rei­se et sig­nal­bygg når de ennå ikke vet hva sig­nal­byg­get skal sym­bo­li­se­re. Det vik­ti­ge er hva man vil gjø­re med byg­get og hva det skal inne­hol­de. Da Aros byg­de Regn­buen for noen år si­den vak­te byg­get mye nys­gjer­rig­het, men så måt­te man in­ves­te­re i et inn­hold som fikk folk til å snak­ke, sier Høyer­s­ten.

TREK­KER FOLK

En un­der­sø­kel­se vis­te ny­lig at de be­sø­ken­de til Aros leg­ger igjen 110 mil­lio­ner dans­ke kro­ner i Aarhus. (140 mil­lio­ner nors­ke kro­ner.)

– Og vi vet at sto­re fir­ma lan­der in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler el­ler får uten­lands­ke sel­skap til å etab­le­re seg i byen for­di de kan peke på Aros og det attraktive kul­tur­li­vet i byen, sier Høyer­s­ten.

– I norsk næ­rings­liv ten­ker man gjer­ne at fi­nan­sie­ring av kunst er et stat­lig an­lig­gen­de. I ste­det sen­der man hel­ler spon­sor­mid­le­ne til ski­spor­ten som jo ingen and­re i hele ver­den bryr seg om.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Erlend Høyer­s­ten me­ner det var rik­tig av SKMU å an­set­te Reidar Fugle­stad som di­rek­tør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.