Pub­li­kum gir Cir­kus Rav­ne eda­len topp­sco­re

Sm­eige­vær, en god bu­kett ar­tis­ter og stem­ning med stor S. Slik opp­sum­me­rer pub­li­kum his­to­ri­ens førs­te og sis­te Cir­cus Rav­ne­da­len.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KAMILLA TELLEFSEN ka­mil­la­tel­lef­sen@gmail.com

Fre­dag og søn­dag mor­gen plas­ket reg­net ned i Kris­tian­sand. Lør­dag in­vi­ter­te sir­kus­di­rek­tør Tho­mas Selt­zer til Cir­kus Rav­ne­da­len, og for en kveld det ble!

Vi tok tu­ren ut blant pub­li­kum for å høre hva de sy­nes om en­dags­fes­ti­va­len.

FØRS­TE OG SIS­TE GANG

På gres­set foran ho­ved­sce­nen møt­te vi venn­in­ne­ne Caro­li­ne og Guro. De had­de satt seg godt til ret­te etter Sondre Ju­stad-kon­ser­ten, og var kla­re i sin tale om hva de syn­tes om kon­ser­ten.

– Både han og fes­ti­va­len har le­vert over for­vent­nin­ge­ne, vi er sto­re fans, sier Caro­li­ne.

Om fes­ti­va­len i sin hel­het var de vel­dig for­nøy­de.

– Det er utro­lig ko­se­lig her, man får som­mer­fø­lel­se, nes­ten som and­re fes­ti­va­ler sei­ne­re i se­son­gen, for­tel­ler Guro som reis­te fra Man­dal til Rav­ne­da­len.

Jen­te­ne men­te at ar­ran­ge­men­ter med den­ne type line­up sam­ler et bredt pub­li­kum som er po­si­tivt for byen.

– Det er mye for­skjel­li­ge folk, både unge og gam­le, det er egent­lig litt synd om det­te er førs­te og sis­te gang noe sånt blir ar­ran­gert, kon­klu­de­rer de.

TER­NING­KAST 10

På den and­re si­den av fes­ti­val­om­rå­det fant vi Thea og Øystein som had­de tatt tu­ren opp i par­ken av rei­ne til­fel­dig­he­ter.

– Beg­ge fikk bil­let­te­ne av noen and­re som ikke had­de mu­lig­het til å kom­me, men jeg er hvert fall vel­dig for­nøyd med fes­ti­va­len, sier Øystein.

– Hvis dere skul­le gitt fes­ti­va­len et ter­ning­kast?

– 10, kon­ser­ten til Hjerte­slag var utro­lig bra, det er noe av det bes­te jeg har sett, sier Øystein, som sy­nes at man­ge av de and­re kon­ser­te­ne også falt i smak.

– Hva er det som gjor­de fes­ti­va­len så bra?

– Det er utro­lig bra atmo­sfæ­re her, vi har vært hel­di­ge med væ­ret og kom­bi­na­sjo­nen av va­riert mu­sikk, mat og pub­li­kum gjør det bare til en vel­dig fin fes­ti­val, sier Thea.

– Og ge­ne­relt god stem­ning blant fol­ke­ne her, til­føy­er Øystein.

REIV I PUBLIKUMS HJERTER

Det er liten tvil i at pop-ko­me­ten Sondre Ju­stad var blant de sto­re nav­ne­ne på sir­kus-pla­ka­ten, og lo­fot­væ­rin­gen vet å sjar­me­re jen­te­ne.

Før, un­der og etter kon­ser­ten sto for­vent­nings­ful­le pi­ker i håp om å få et lite glimt av 26-årin­gen. Vi møt­te venn­in­ne­ne Ti­ne og Sunni­va som iher­dig ven­tet på at Ju­stad skul­le vise seg blant pub­li­kum.

– Sondre Ju­stad har de­fi­ni­tivt vært fa­vo­rit­ten i dag, han er utro­lig bra live, og san­ge­ne «Riv i hjer­tet» og «Til­ba­ke» ska­per all­sang blant pub­li­kum, sier Sunni­va.

Noen ti­mer før Ju­stad for­tal­te han at kon­ser­ten er den and­re på man­ge må­ne­der.

– Etter to år på tur­ne var jeg ganske sli­ten, og be­stem­te meg for ikke å spil­le kon­ser­ter på en stund. Vi spil­te i Stav­an­ger i går, nå be­gyn­ner jeg i bli litt varm i skjor­ta og gle­der meg så sykt til å spil­le i kveld, sier han.

Fes­ti­val­kvel­den ble av­slut­tet av su­per­ban­det Hig­ha­sa­ki­te, som skap­te vel­dig god stem­ning i Rav­ne­da­len (se an­mel­del­se i egen sak).

FOTO: KAMILLA TELLEFSEN

Det var langt fra fullt i Rav­ne­da­len, men stem­nin­gen var like­fullt god blant dem som tok tu­ren.

FOTO: KAMILLA TELLEFSEN

Sondre Ju­stad sjar­mer­te jen­te­ne fra sce­nen. Vi møt­te ham til en prat før kon­ser­ten.

FOTO: KAMILLA TELLEFSEN

Over for­vent­nin­ge­ne, sier Caro­li­ne og Guro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.