Mek­tig og mørkt fra Hig­ha­sa­ki­te

Lør­dag kveld brag­te flin­ki­se­ne i Hig­ha­sa­ki­te høy­dra­ma­tisk pop­mu­sikk til fol­ket.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

Hig­ha­sa­ki­te

Cir­cus Rav­ne­da­len, Kris­tian­sand Lør­dag 10. juni 2017

På pa­pi­ret er det lite som til­si­er at Hig­ha­sa­ki­te skul­le bli et av Nor­ges størs­te pop­navn. Mu­sik­ken de­res er kjø­lig, dis­tan­sert og selv­be­visst «ar­ty». Teks­te­ne er ful­le av mør­ke, de­struk­ti­ve, ofte di­rek­te vol­de­li­ge bil­der. Og band­med­lem­me­ne er en gjeng ikke ut­pre­get ka­ris­ma­tis­ke ner­der som helt sik­kert har sky­høye stu­die­po­eng fra sin tid ved jazz­lin­jen på NTNU. Hig­ha­sa­ki­te spil­ler ikke på ver­ken sjarm el­ler sex, for å si det sånn.

Men noe er det med dem. Og det er på sce­nen det­te «noe» kom­mer best til sin rett.

De åp­ner med «My Mind Is a Bad Neigh­bor­hood» og «Cher­no­byl». Den førs­te er hek­tisk og ille­vars­len­de som en av lå­te­ne til det svens­ke elek­tro­ni­ka-ban­det The Kni­fe. Den and­re – mer film­a­tis­ke – for­me­lig an­ger av ra­dio­ak­ti­vi­tet, brent jord og ge­ne­rell etter ka­ta­stro­fen-stem­ning.

Og det lå­ter hø­ve­lig mek­tig fra førs­te stund. Trom­me­ne til Trond Bersu fyl­ler hele Rav­ne­da­len. Men det er først med den stren­ge, auto­ri­tæ­re mar­sjen «Some­one Who’ll Get It» og dri­ven­de, re­freng­ster­ke «Le­a­ving No Traces» at Hig­ha­sa­ki- te vir­ke­lig når ut til pub­li­kum.

Vo­ka­list Ing­rid He­le­ne Hå­vik gjør sine orme­ak­ti­ge be­ve­gel­ser med ar­me­ne mens gi­ta­rist og flu­ga­bo­nist (goog­le it!) Kris­tof­fer Lo kjø­rer rock­show fra sin plass til ven­st­re for tromme­set­tet. Vel­dig in­ter­es­san­te å se på er fem­manns­ban­det li­ke­vel ikke. Sto­re deler av ti­den er de lite an­net enn sil­hu­et­ter i mot­lys. Til gjen­gjeld gjør la­ser­ne de­res seg sta­dig bed­re etter hvert som mør­ket fal­ler på.

Midt­par­ti­et av kon­ser­ten – som blant an­net tel­ler den gos­pel-ak­ti­ge Bon Iver-coveren «Hea­ven­ly Fat­her» og den dypt for­styr­re­de draps­fan­ta­si­en «Ma­ri­an­na» – la­ter til å gå over ho­det på den mer skravle­syke de­len av pub­li­kum. Men hi­te­ne «Gol­den Tick­et» og «Sin­ce Last Wed­nes­day» er selv­sagt sik­re stikk. Og «Lo­ver, Don’t Lea­ve Me» fø­les som en ak­ku­rat pas­se høy­stemt av­run­ding.

Mu­sik­ken til Hig­ha­sa­ki­te er dra­ma­tisk og med­ri­ven­de som få and­res. Ban­det selv frem­står først og fremst som dri­ven­de dyk­ti­ge til det hol­der på med. Den­ne gan­gen vis­te kom­bi­na­sjo­nen seg nok en gang umu­lig å krang­le med.

FOTO: CAMILLA TELLEFSEN

Hig­ha­sa­ki­te spil­te i Rav­ne­da­len lør­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.