25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. JUNI 1997

●● Skatte­di­rek­to­ra­tet har be­gått årets blem­me. Alle som har fått skatte­sed­ler etter å ha brukt for­enk­let selv­an­gi­vel­se må bare kas­te dem. Skan­da­len ble opp­da­get i går etter­mid­dag. Kem­ner Egil Bjør­gum i Kris­ti­ans Kris­tian­sand fikk mel­din­gen like før han for­lot kon­to­ret klok­ken 15.30. 16000 men­nes­ker i hans dis­trikt er ram­met av skatte­tab­ben. – En yt­terst kje­de­lig sak for skatte­myn­dig­he­te­ne, sier Bjør­gum. Kem­ne­rens enes­te trøst er at an­sva­ret for skan­da­len ikke hvi­ler på ham, men på di­rek­to­ra­tet i Oslo. I mor­gen kom­mer post­bu­det med likn nings­ut­kas­tet, soim vi­ser skjeb­nen til d den en­kel­te skatte­yter. Men «skjeb­nes sed­de­len» har alt­så ingen ver­di.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.