FAKTA

Faedrelandsvennen - - TEMA - KILDE: JU­LIE MAS­KE I DNT

DNTS tips til tu­rer som ikke tøm­mer lomme­bo­ken:

● Pakk med rygg­sekk og telt, og ta T-ba­nen opp­over i Oslo-mar­ka. Følg en blå­mer­ket sti, og bruk kart og kom­pass. I Øst­mar­ka kan du leg­ge deg til for å se etter ulv. I Ber­gen har du hele Øy­gar­den og i Trond­heim kan du ut­fors­ke by­mar­ken.

● Ta mor­gen­to­get fra for ek­sem­pel Oslo til Trond­heim og ha hele etter­mid­da­gen til å opp­le­ve byen. Ta så natto­get til Bodø for å til­brin­ge tid der, og der­fra ta fer­ge vi­de­re til Lo­fo­ten.

● Ut­før syk­kel­tur med øy­hop­ping på Vest­lan­det, der ut­gif­te­ne til over­nat­ting er in­gen­ting for­di dere so­ver i telt.

● El­ler hva med telt og hytte­tur på Sen­ja? Trans­port­etap­pen er litt lang om man kom­mer fra Oslo, men even­ty­ret desto stør­re.

● Halv­øyen Hurum­lan­det mel­lom Oslo­fjor­den og Dram­mens­fjor­den er en uopp­da­get per­le. Det er øy­kom­mu­nen Hva­ler i Øst­fold også. Å leie kano kan gi møte med be­ver og sto­re na­tur­opp­le­vel­ser på en ri­me­lig måte.

● Telt­tur i mar­ka el­ler i eget nær­mil­jø er fe­no­me­nalt – syk­kel­tur en helg på Krok­sko­gen med stopp på DNTS hyt­ter i Mar­ka gir minst like mye over­skudd som en we­ek­end med barn i London. Pri­se­ne for over­nat­ting på en selv­be­tjent hyt­te va­rie­rer litt, men lig­ger på om­trent 250 kro­ner nat­ten. Barn so­ver gratis.

● Sjekk også BUA der man­ge kom­mu­ner kan til­by gratis ut­lån av sports- og fri­tids­ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.