– Vet ikke hva sup­por­te er­ne for­ven­ter

Lør­dag ble det – igjen – satt bunn­re­kord på tri­bu­nen på Spare­ban­ken Sør Are­na.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ha­vard.karl­sen@fvn.no - HÅVARD KARL­SEN

Det of­fi­si­el­le til­skuer­tal­let i kam­pen mel­lom Start og Strøm­men var på 2896. Det er det la­ves­te i en se­rie­kamp i Elite­se­ri­en el­ler 1. di­vi­sjon på Spare­ban­ken Sør Are­na.

– Jeg skul­le selv­føl­ge­lig håpt at det var man­ge fle­re her, sier Start­kap­tein Si­mon Larsen.

Midt­stop­pe­ren les­te kom­men­tar­fel­tet un­der en ar­tik­kel om bunnivå på Sør Are­na tid­li­ge­re i se­son­gen.

– Da lå vi på andre­plass og di­rek­te opp­rykk. Da skri­ver folk at «når de le­ve­rer som de gjør, så er det ikke noen vits å kom­me på kamp». Jeg vet ikke helt hva sup­por­ter­ne for­ven­ter, for å være helt ær­lig, sier Larsen.

– Vi er takk­nem­li­ge for dem som kom­mer, og så skal vi job­be knall­hardt for å be­geist­re enda mer i nes­te kamp, leg­ger han til.

Få STO­RE SJANSER

Det var an­tyd­ning til pipe­kon­sert da dom­me­ren blås­te av lør­da­gens kamp. Start tap­te 0–1 mot Strøm­men, som da lå midt på ta­bel­len i 1. di­vi­sjon.

Ver­te­ne do­mi­ner­te bane­spil­let på Sør Are­na, men klar­te ikke å set­te bal­len i mål mot et kom­pakt Strøm­men-lag, som for­svar­te seg med nebb og klør.

– Vi kom til nok mu­lig­he­ter til at det skul­le bli far­lig nok, men jeg føl­te vi kun­ne ha spilt len­ge der uten å sco­re, sier Larsen.

Han me­ner det ble eks­tra vans­ke­lig for Start på grunn av det tid­li­ge bak­lengs­må­let.

– Da la Strøm­men seg lavt, og da må det noe eks­tra­or­di­nært til, sier Larsen.

Den­nis An­twi le­ver­te en svak kamp mot Strøm­men, og ble tatt ut like etter pau­se. Start kas­tet inn­på både Las­se Si­gurdsen og Da­ny N’gues­san, som beg­ge har vært ute med ska­de, i jak­ten på en ut­lig­ning. Strøm­men for­svar­te seg godt, og kun­ne til slutt jub­le over sei­er og tre po­eng.

– Vi er nødt til å være hvas­se­re når vi får de mu­lig­he­te­ne vi får, så en­kelt er det, sier Larsen.

– VI GA LILLEFINGEREN

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen sier at han var for­be­redt på lør­da­gens kamp­bil­de, med et Strøm­men-lag som lå lavt, og som vil­le gjø­re det vans­ke­lig for ver­te­ne.

– Det som er ir­ri­te­ren­de, er at vi ga dem lillefingeren med å slip­pe til et sånt dritt­mål, sier han.

– Jeg kan ikke ta gut­te­ne på inn­sats, el­ler gjen­nom­fø­rin­gen av pla­nen. Vi skul­le være litt di­rek­te fra star­ten av, og vi fikk fi­re-fem cor­ne­re før det var gått fem mi­nut­ter. Vi had­de en del si­tua­sjo­ner, gode død­bal­ler fra To­bias Chris­ten­sen, der et mål ble an­nul­lert etter en sper­re­va­ri­ant. Vi had­de også head­in­gen til Ni­els Vort­ho­ren i stol­pen, og fle­re skudd med re­tu­rer og si­tua­sjo­ner som kom ut fra sånn vi øns­ket at det skul­le se ut, sier Pe­der­sen, som var frust­rert over mang­len­de kva­li­tet i den sis­te fa­sen av spil­let.

– Vi had­de man­ge nok mu­lig­he­ter til å sco­re mål, men da var det dumt og ir­ri­te­ren­de at vi had­de gitt dem le­del­sen. Da kun­ne de bare mu­re igjen, ri på le­del­sen og gjø­re det vans­ke­lig for oss, sier Pe­der­sen.

Bak­lengs­må­let til Start var alt- for en­kelt. Håkon Op­dal feil­vur­der­te et inn­legg, som Mag­nus So­lum en­kelt kun­ne set­te i mål med ho­det. Siste­skan­sen tok selv­kri­tikk for inn­gri­pe­nen etter kam­pen.

– ULIKT OP­DAL

– Først var det en si­tua­sjon ute i kor­ri­do­ren, der vi hånd­ter­te et inn­legg imot fryk­te­lig dår­lig. Da inn­leg­get først kom inn, skul­le det ha blitt hånd­tert, sier Pe­der­sen.

Op­dal er av Fædre­lands­ven­nen kå­ret til Starts bes­te spil­ler de to sis­te se­son­ge­ne.

– Håkon har le­vert so­li­de pre­sta­sjo­ner over lang tid for klub­ben. Det at han gjør en sånn feil, er ulikt ham. Spil­le­re har lov til å mis­lyk­kes med ting, men kon­se­kven­se­ne blir vel­dig sto­re når en keeper går ut og mis­ser sånn som det, gjen­nom et mål imot. Men jeg tror ikke vi skal hen­ge oss for mye opp i de tin­ge­ne der, sier Pe­der­sen.

Op­dal sa føl­gen­de om bak­lengs­må­let etter kamp­slutt;

– Jeg skal ta min av skyl­den for den, men vi er sam­men om det­te. Vi vin­ner som et lag, og ta­per som et lag.

FOTO: NTB SCANPIX

Start-kap­tein Si­mon Larsen le­det Start til tap mot Strøm­men lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.