An­meld­te sek­su­el­le over­grep mot barn har økt med 27 % på ett år

An­tall an­mel­del­ser av seksuallovbrudd, især mot barn, har økt kraf­tig både det sis­te året og de fem sis­te åre­ne. Det vi­ser fers­ke tall fra po­li­ti­et.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Jeg blir ikke over­ras­ket. Av­hør av barn som har opp­levd sek­su­el­le over­grep, har økt be­trak­te­lig hos oss, sier An­ne-lise Far­stad, le­der i Sta­tens barne­hus Kris­tian­sand.

På kun ett år har an­tal­let an­mel­del­ser av sek­su­el­le over­grep mot barn økt med hele 27 pro­sent i Nor­ge.

ØKT TILGANG

Fers­ke tall fra po­li­ti­et vi­ser en kraf­tig øk­ning i an­tall an­meld­te seksuallovbrudd ut­ført mot men­nes­ker i alle al­ders­grup­per. Sam­men­lig­net med førs­te pe­rio­de i fjor har po­li­ti­et sett en øk­ning på 16,8 pro­sent.

Den størs­te øk­nin­gen er imid­ler­tid å fin­ne når det gjel­der sek­su­el­le over­grep mot barn i al­de­ren 14-16 år og sek­su­ell hand­ling med barn un­der 16 år. På fem år har bun­ken med an­tall an­mel­del­ser økt med hele 206,7 pro­sent, alt­så fra 239 til 733 an­mel­del­ser.

Po­li­ti­et me­ner det blant an­net kan knyt­tes til let­te­re tilgang til ofre gjen­nom in­ter­nett.

– Den re­el­le øk­nin­gen til­skri­ves i ho­ved­sak at gjer­nings­menn når man­ge ofre gjen­nom in­ter­nett, noe som gir seg ut­slag i at det ofte er man­ge for­nær­me­de i hver sak, skri­ver po­liti­di­rek­to­ra­tet i sin rap­port.

De fort­set­ter:

– Man­ge gjer­nings­menn ut­nyt­ter den opp­lev­de ano­ny­mi­te­ten som in­ter­nett gir, de kjen­ner are­na­ene der de for­nær­me­de fer­des og kom­mu­ni­ka­sjons­for­men, skri­ver po­li­ti­et vi­de­re.

ØKT BEVISSTGJØRING

Po­li­ti­et på­pe­ker at tal­let vi­ser en re­ell øk­ning, men hev­der at det også kan re­la­te­res til økt bevisstgjøring og av­dek­king av mørke­tall.

– Fo­ku­set på sek­su­el­le over­grep mot barn har økt de se­ne­re år, noe som kan ha bi­dratt til at fle­re for­hold an­mel­des, skri­ver po­li­ti­et vi­de­re.

Sti­ne So­fies Stif­tel­se i Grim­stad er glad for at det er blitt mer fo­kus på te­ma­et.

– Det er trist at vi le­ver i en ver­den hvor vold og over­grep mot barn er et pro­blem, men jeg er glad for at fle­re vel­ger å an­mel­de. Vi hå­per at vårt ar­beid bi­drar til det­te, sier Ada So­fie Auste­gard, ge­ne­ral­sek­re­tær i Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

Hun pre­si­se­rer at det fort­satt må gjø­res mer.

– Vi må ikke glem­me at det­te er det størs­te sam­funns­pro­ble­met i vår tid. Det er ennå ikke nok fo­kus på det­te hos fag­in­stan­ser som barne­ha­ger og sko­ler, sier Auste­gard vi­de­re.

ET LOKALT PRO­BLEM

An­ne-lise Far­stad fra Barne­hu­set i Kris­tian­sand me­ner som Auste­gard at vold og over­grep mot barn har blitt en stør­re prio­ri­tet i fle­re de­ler av sam­fun­net.

– Vi ser at fle­re vel­ger å an­mel­de i takt med økt bevisstgjøring. Sam­ti­dig har po­li­ti­et blitt flin­ke­re til å etter­fors­ke. Po­li­ti­et tren­ger li­ke­vel mer res­sur­ser for å hånd­te­re det­te på en god måte, sier Far­stad.

Både Barne­hu­set og Sti­ne So­fies Stif­tel­se pre­si­se­rer li­ke­vel at an­tall in­ter­nett­re­la­ter­te sa­ker har økt be­trak­te­lig.

– Vi har sett en stor øk­ning i in­ter­nett­over­grep. In­ter­nett og so­sia­le medi­er er dess­ver­re et enormt po­ten­sia­le for over­gri­pe­re, det gir stør­re tilgang fra fjer­ne hold, sier Far­stad vi­de­re.

Far­stad opp­ford­rer for­eld­re til å være opp­merk­som på nett­bru­ken til bar­na og opp­ly­se dem om fa­ren for nett­over­grep.

– Sam­ti­dig er det vik­tig at for­eld­re ser bar­na sine og gir dem kom­pli­men­ter. Det er dess­ver­re en del barn som mang­ler be­kref­tel­se fra for­eld­re, og da kan fa­ren for at de sø­ker be­kref­tel­se fra and­re hold bli stør­re, sier Far­stad.

Foto: Kjar­tan Bjel­land

An­ne-lise Far­stad, le­der i Sta­tens barne­hus Kris­tian­sand.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

An­ne-lise Far­stad, le­der i Sta­tens barne­hus Kris­tian­sand, sier at de har av­hørt fle­re barn som har opp­levd sek­su­el­le over­grep i 2016 enn tid­li­ge­re år.

FOTO: NTB SCAN­PIX

– Det er trist at vi le­ver i en ver­den hvor vold og over­grep mot barn er et pro­blem, sier le­der i Sti­ne So­fie Stif­tel­se, Ada So­fie Auste­gard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.