Glass­klar grün­der­suk­sess i Lil­le­sand

Sør­vin­du skal nå sat­se på high-end pro­duk­ter i alu­mi­ni­um i til­legg til i vin­du­er og dø­rer i pvc-ma­te­ria­le.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Det som star­tet som im­port av vin­du­er og dø­rer, har nå blitt 20-mil­lio­ners be­drift med egeneid fab­rikk i Li­tau­en.

– Pla­nen har hele ti­den vært å sat­se på alu­mi­ni­ums­pro­duk­ter, men vi vil­le ha kon­troll på pvc-pro­duk­te­ne før vi gikk over på nytt ma­te­ria­le, for­tel­ler Ro­ger Sol­heim, grün­der, styre­le­der og dag­lig le­der i dør- og vin­dus­pro­du­sen­ten Sør­vin­du.

Grün­der­be­drif­ten med tre og en kvart an­sat­te kun­ne i 2016 se til­ba­ke på et re­sul­tat før skatt på 1,6 mil­lio­ner av en om­set­ning på 21,4 mil­lio­ner kro­ner. Det sis­te året har om­set­nin­gen økt med fem mil­lio­ner kro­ner, til­sva­ren­de 28 pro­sents vekst.

– Det er i tråd med for­vent­nin­ge­ne. Når vi bik­ket 15-16 mil­lio­ner i om­set­ning ble det også hyg­ge­li­ge­re på bunn­lin­jen. Vi kan ikke for­ven­te mer enn en drifts­mar­gin på åtte pro­sent i vårt mar­ked. Når det gjel­der om­set­nings­øk­nin­gen skyl­des den i stor grad at 2016 var førs­te året med alu­mi­ni­ums­pro­duk­ter, for­tel­ler Sol­heim.

DYRE VIN­DU­ER

At han end­te opp med pro­duk­sjon og salg av vin­du­er og dø­rer, har å gjø­re med at han stus­set over de høye vin­dus­pri­se­ne da han et­ter 19 år i Stanse­fab­rik­ken, der­av fle­re år i Li­tau­en, job­bet to år som ut­byg­ger i Kris­tian­sand.

– Hvor­for kjø­per vi så dyre vin­du­er i Nor­ge, lur­te jeg på. Og si­den jeg al­le­re­de had­de vært med å set­te opp en fab­rikk i Li­tau­en tid­li­ge­re, var vei­en kort til tan­ken om å star­te med im­port og vi­de­re- salg selv, for­tel­ler Sol­heim.

FAB­RIKK I LI­TAU­EN

Som sagt, så gjort, og fra 2008 til 2010 im­por­ter­te Sol­heim dø­rer og vin­du­er gjen­nom fir­ma­et Ma­li­na Vin­du­er. Et­ter to år med job­bing både som ut­byg­ger og grün­der, la Sol­heim opp ut­byg­ger­kar­rie­ren og sat­set alt på dø­rer og vin­du­er i 2010.

To år sei­ne­re sto fab­rik­ken i Li­tau­en klar. Den­ne had­de 25 an­sat­te og en om­set­ning på 15 mil­lio­ner kro­ner sis­te regn­skaps­år.

I dis­se da­ger er også Sør­vin­dus nye ut­stil­lings­lo­ka­le på Store­myr i Lil­le­sand, like nord for mo­tor­vei­en, i ferd med å fer­dig­stil­les.

– Det blir ikke bil­lig, men så er det også det enes­te «show­rom­met» av sitt slag i Nor­ge. Skal vi sel­ge high-end pro­duk­ter, må vi også kun­ne vise dem skik­ke­lig fram, for­tel­ler Sol­heim.

VINDU TIL MILLIONEN

For en vin­dus­pak­ke med de dy­res­te alu­mi­ni­ums­vin­du­ene til en vil­la kan kom­me over en mil­lion kro­ner, selv om de i man­ge and­re til­fel­ler ikke er sær­lig mye dy­re­re enn alu­mi­ni­ums­be­slåt­te tre­vin­du­er, iføl­ge grün­de­ren.

– Bare ut­stil­lin­gen vår har en ut­pris på over millionen. Og selv om vi ikke er fer­di­ge, har vi al­le­re­de hatt kun­der som kom­mer fra Oslo, Mol­de og Trond­heim for å se pro­duk­te­ne, sier Sol­heim.

In­nen fem år er pla­nen å set­te opp nok en fab­rikk i Li­tau­en som i ut­gangs­punk­tet skal gi mer­salg men også hjel­pe med å re­krut­te­re høyt kva­li­fi­sert ar­beids­kraft i Li­tau­en.

MEST PVC

Men selv om lil­le­sands­be­drif­ten sat­ser mer og mer på alu­mi­ni­um, er det fort­satt pvc-pro­duk­ter som det sel­ges mest av.

– I fjor sto pvc-pro­duk­ter for 15 av de 21 mil­lio­ne­ne vi solg­te for. For­dom­me­ne og my­te­ne som ek­sis­te­rer hos en­kel­te av den eld­re gar­de hånd­ver­ke­re når det gjel­der pvc, for­svin­ner med den nye ge­ne­ra­sjo­nen. Øns­ker man ved­li­ke­holds­frie og pris­guns­ti­ge vin­du­er, er det pvc som gjel­der, me­ner Sol­heim, som for­ven­ter vekst også i det­te seg­men­tet fram­over.

Også i år bud­sjet­te­rer Sør­vin­du med en om­set­nings­vekst på rundt fem mil­lio­ner.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Sør­vin­du flyt­tet inn i nye lo­ka­ler i ja­nu­ar i år. Tid­li­ge­re har de leid lo­ka­ler 300 me­ter unna de nå­væ­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.