Islams an­sikt

Re­gje­rin­gen vil for­by an­sikts­dek­ken­de plagg for ele­ver og an­sat­te i nors­ke barne­ha­ger og sko­ler. Det er et godt for­slag.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Re­gje­rin­gen vil for­by bruk av an­sikts­dek­ken­de plagg i alle barne­ha­ger og ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner som sko­ler, høy­sko­ler og uni­ver­si­te­ter. Be­grun­nel­sen fra re­gje­rin­gen er at det­te hind­rer god kom­mu­ni­ka­sjon og der­med også læ­ring.

An­ta­ge­lig er det stort fler­tall for det­te for­sla­get i Stor­tin­get. Tid­li­ge­re har po­li­ti­ke­re fra Ar­bei­der­par­ti­et, KRF, Sen­ter­par­ti­et og Venst­re gått sam­men om et for­slag til et lig­nen­de na­sjo­nalt for­bud, og Frem­skritts­par­ti­et har - ikke over­ras­ken­de - gått lengst av alle. De øns­ker også å for­by bruk av niqab og bur­ka på of­fent­lig sted.

Det er ikke lett å set­te gren­ser for re­li­giø­se ut­trykk og sym­bo­ler, for i et fritt land som vårt skal re­li­gions­fri­he­ten hen­ge høyt. Men det­te for­bu­det kan også ha en vik­tig ef­fekt ut­over ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne. For så len­ge det slås fast at an­sikts­dek­ken­de plagg er kom­mu­ni­ka­sjons­hem­men­de, så er det jo det også el­lers i sam­fun­net, det er ikke bare i en læ­rer-elev-re­la­sjon det er vik­tig.

Tid­li­ge­re i år tok Broch­mann-ut­val­get 2s rap­port om inn­vand­rin­gens kon­se­kven­ser til orde

Mus­lims­ke jen­ter tren­ger å vite at sam­fun­net rundt me­ner at re­li­giø­se, dek­ken­de plagg på kvin­ner er dis­ku­tab­le og kon­tro­ver­si­el­le .

for na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer som kan stop­pe kul­tu­rel­le el­ler re­li­giø­se prak­si­ser fra å stå i vei­en for god in­te­gre­ring i Nor­ge. An­sikts­dek­ken­de plagg må sies å være en slik prak­sis.

Det er for langt å gå og ut­vi­de for­bu­det for niqab el­ler bur­ka, el­ler for­by den mer mo­de­ra­te hi­ja­ben. Men det er vik­tig å stil­le spørs­mål ved om ikke det­te også ska­per hind­rin­ger for god in­te­gre­ring, at det ska­per et «dem» og et «oss». Og mus­lims­ke jen­ter tren­ger å vite at sam­fun­net rundt me­ner at re­li­giø­se, dek­ken­de plagg på kvin­ner er dis­ku­tab­le og kon­tro­ver­si­el­le, og at folk flest tar av­stand fra det kvinne­sy­net det re­pre­sen­te­rer.

I dis­se da­ger er det man­ge nye, mus­lims­ke kvinne­stem­mer som blir lest og hørt, gjen­nom Af­ten­pos­tens og Da­gens Næ­rings­livs re­por­ta­sjer om kvin­ner som har fri­gjort seg un­der­tryk­ken­de, mus­lims­ke mil­jø­er. Dis­se tren­ger støt­te- og at vi be­kref­ter det de fak­tisk har er­fart: at re­li­gion kan bru­kes til å be­gren­se kvin­ners fri­het. Og sig­nal­ef­fek­ten i det­te for­bu­det kan bli nett­opp det.

Be­grun­nel­sen for for­sla­get om for­bud er at an­sikts­dek­ken­de plagg hind­rer god kom­mu­ni­ka­sjon og der­med også læ­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.