Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Vin­ne­ren kå­res kl. 12

● I dag klok­ka 12 av­gjø­res ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen for nytt blir mu­se­ums­bygg for Vest-ag­der-mu­se­et på Od­der­øya. Vin­ner «Kan­ten» el­ler and­re? Les på fvn.no

K3-møte kl. 13

● I dag klok­ka 13 er det møte i Song­da­len mel­lom de tre kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len om fram­ti­dig sam­ar­beid. Les på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.