Los fryk­ter å bli draps­mann

Los Stein In­ge Dahn i Mandal er lei «for­bas­ka tuf­ser» på sjø­en. Ofte står han med hjer­tet i hal­sen og fryk­ter at han skal bli draps­mann.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - Se Dahns vi­deo av livs­far­lig krys­sing av små­båt på fvn.no TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Folk aner ikke den enor­me mas­sen som kom­mer mot dem og hvor vans­ke­lig det er å vri ski­pet unna fort. De aner hel­ler ikke far­ten vi kom­mer i, sier Dahn som er bo­satt i Mandal. Søn­dag sa han klart fra på Face­bo­ok:

«Blir fak­tisk gans­ke let­tet, når en fri­tids­båt som for­svin­ner un­der bau­gen duk­ker fram igjen ... selv om båt­fø­re­ren er en for­bas­ka tufs som bur­de vært tvangs­inn­lagt res­ten av som­mer­en på en an­stalt med ob­li­ga­to­risk ter­ping på sjø­veis­reg­ler og sjø­mann­skap».

ØNS­KER HOLDNINGSENDRING

– Jeg skrev tvangs­inn­leg­gel­se med et smil etter­på. Men det er al­vor også. Vi tren­ger en holdningsendring. Alt­for få ut­vi­ser godt sjø­mann­skap. Det­te skjer om igjen og om igjen. Vi som er prof­fe sit­ter med hjer­tet i hal­sen, sier Dahn.

Han me­ner alle som kjø­rer en båt må vite:

• Du har vike­plikt for nytte­tra­fikk

• Du har vike­plikt for alt som kom­mer fra styr­bord (høy­re)

❞ ... båt­fø­re­ren er en for­bas­ka tufs som bur­de vært tvangs­inn­lagt res­ten av som­mer­en på en an­stalt med ob­li­ga­to­risk ter­ping på sjø­veis­reg­ler og sjø­mann­skap.

STEIN IN­GE DAHN, los

LIVS­FAR­LIG KRYS­SING

Han har lagt ut bil­de av en gans­ke dra­ma­tisk hen­del­se i Ros­fjor­den i Lyngdal. Dahn sto på broa i ne­der­lands­ke Eems Coast, et 78 me­ter langt frakte­skip som skul­le til Haus­vik for å las­te 1500 tonn stein.

Foran fra ba­bord (venst­re) side kom den lil­le små­bå­ten tøf­fen­de med en mann om bord. Den gjor­de in­gen tegn til å vike.

– Jeg blås­te fem gan­ger i fløy­ta, som er sig­nal om at vi lu­rer på hva han i den and­re bå­ten skal for noe. In­gen tegn til noe end­ring av kurs. Vi kun­ne bare håpe at han had­de be­reg­net rik­tig. Det var for seint for oss å slå av fart el­ler skif­te kurs, da vi skjøn­te at han plan- la å kjø­re inn foran oss, sier Dahn.

De vel 30 se­kun­de­ne små­bå­ten var ute av syne un­der bau­gen, kal­ler Dahn tøf­fe og uli­de­lig.

– Vi er pro­fe­sjo­nel­le og sit­ter i den sto­re, mek­ti­ge stål­bå­ten. Skul­le ulyk­ken være ute, blir det mye etter­spill og fram­for alt fø­lel­sen av om en kun­ne gjort noe an­ner­le­des. Vi kan fort bli gjort til draps­menn, sier Dahn.

I 2014 tok Dahn en vi­deo på vei ut fra Kris­tian­sand med et kon­tei­ner­skip.

– Helt vilt. Også da gikk det bra. Dis­se ski­pe­ne går fort, ofte i 17-19 knop. På av­stand ser det ut som ko­los­sen ikke flyt­ter seg, men når den kom­mer nær, kom­mer den fort, sier Dahn.

FOTO: STEIN IN­GE DAHN

Se den lil­le bå­ten til høy­re for bau­gen. Nes­ten 30 se­kun­der var den ikke syn­lig før los Stein In­ge Dahn kun­ne pus­te let­tet ut på broa av frakte­sku­ta Eems Coast.

ARKIVFOTO

Stein In­ge Dahn, los i i Ska­ger­rak Lo­sol­der­mann­skap, sier det er en uli­de­lig vente­tid når små­bå­ter for­svin­ner un­der bau­gen på ski­pe­ne han fø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.