Tre sør­lands­kom­mu­ner på bunn i sparekåring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Inn­byg­ger­ne i Val­le er de som set­ter av minst til spa­ring av alle i Nor­ge.

Også i Hæge­bo­stad og Ev­je og Horn­nes spa­res det lite, vi­ser vi­ser en uoffisiell sparekåring ut­ført av DNB.

Tal­le­ne har DNB hen­tet inn blant de av ban­kens kun­der som har fas­te spare­av­ta­ler. Ban­ken har un­der­søkt hvor mye dis­se i gjen­nom­snitt spa­rer per må­ned i ak­sjer, på kon­to og i pen­sjons­pro­duk­ter.

Kun­der som spa­rer over 10.000 kro­ner i må­ne­den på bank­kon­to er tatt ut av tall­ma­te­ria­let for å vise hvor mye folk med van­li­ge løn­nin­ger spa­rer. Tal­le­ne sier ikke noe om spa­rin­gen til de som spa­rer uten­om fas­te spare­av­ta­ler.

Helt ne­derst i over­sik­ten lig­ger Val­le, hvor inn­byg­ger­ne bare set­ter av 1.303 kro­ner i snitt per må­ned i uli­ke spare­pro­duk­ter. Også Hol­tå­len, Hæge­bo­stad og Salan­gen lig­ger un­der 2.000 kro­ner, mens Ev­je og Hom­nes, Røm­skog, Hatt­fjell­dal, Lier­ne, Ande­bu og Stok­ke føl­ger på de nes­te plas­se­ne fra bun­nen av lis­ten og opp­over.

På lands­ba­sis har 33 pro­sent av DNBS kun­der spare­av­ta­ler, noe som i prak­sis be­tyr at de spa­rer fast.

Aur­land og Jøl­ster tro­ner su­ve­rent på top­pen av de 426 nors­ke kom­mu­ne­ne, med hen­holds­vis 8.904 og 8.876 kro­ner to­talt i gjen­nom­snitt­lig må­ned­lig spa­ring.

På de nes­te plas­se­ne fin­ner vi Tok­ke og Nes­set med et snitt på 6.980 og 6.363 kro­ner, fulgt av Alv­dal, Skjåk, Fed­je, Stor­dal og Fitjar, hvor spa­rin­gen lig­ger mel­lom 5.200 og 5.500 kro­ner.

Også man­ge stor­byer gjør det bra. Best ut kom­mer Stav­an­ger på 17. plass på lis­ten. 4.909 kro­ner spa­rer hver en­kelt inn­byg­ger i snitt i må­ne­den i olje­ho­ved­sta­den.

I Kris­tian­sand på 37. plass lig­ger snit­tet på 4.436 kro­ner per må­ned, mens Ber­gen, Hauge­sund og Oslo føl­ger på 51., 52. og 53. plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.