Re­gje­rin­gen vil for­by an­sikts­dek­ken­de plagg i sko­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen vil for­by bruk av an­sikts­dek­ken­de plagg i alle nors­ke ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. Et lov­for­slag sen­des nå på hø­ring.

For­sla­get ble lagt fram av kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) og fun­ge­ren­de in­te­gre­rings- og inn­vand­rings­mi­nis­ter Per Sandberg (Frp) man­dag for­mid­dag.

Det na­sjo­na­le for­bu­det skal gjel­de fra barne­hage og sko­le og helt opp til uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler, både for an­sat­te og ele­ver. Iføl­ge Isak­sen er ut­dan­nings­sys­te­met en spe­si­ell are­na der det er eks­tra at vik­tig ele­ver og læ­re­re kan se hver­and­res an­sikt.

– Plag­ge­ne hind­rer god kom­mu­ni­ka­sjon, noe som er av­gjø­ren­de for at ele­ver og stu­den­ter skal kun­ne lære godt, sier Tor­bjørn Røe Isak­sen.

Han med­gir at det ikke er van­lig å re­gu­le­re folks kles­plagg. Etter­som det al­le­re­de er an­led­ning til å ha lo­ka­le for­bud, me­ner re­gje­rin­gen det­te bør være for­ank­ret i na­sjo­nal lov.

Sandberg leg­ger vekt på at Frp an­ser an­sikts­dek­ken­de plagg for å være kvinne­un­der­tryk­ken­de og me­ner det er vik­tig for å set­te ned fo­ten for ra- di­ka­le kref­ter.

– For meg er det ufor­ståe­lig at en ni­åring som bru­ker nikab el­ler bur­ka, gjør det fri­vil­lig, selv om man­ge hev­der det, sa Sandberg.

På spørs­mål om han har sett en ni­åring med bur­ka, sva­rer Sandberg:

– Vi har sett barn, jeg har ikke spurt hvor unge de er.

Hvor man­ge barn det kan være snakk om har han ikke tall på. In­gen av stats­rå­de­ne vet hvor man­ge ele­ver, stu­den­ter el­ler an­sat­te i sko­ler og uni­ver­si­te­ter som bru­ker nikab og som der­med vil bli ram­met av for­bu­det.

– Ikke man­ge vil opp­fat­te det­te som et om­fat­ten­de pro­blem i dag. Der­for er for­sla­get fore­byg­gen­de, for vi ser en ut­vik­ling. Vi sen­der et klart og ty­de­lig sig­nal om at det nors­ke sam­fun­net skal være åpent, sier Sandberg til NTB.

Han av­vi­ser at for­bu­det vil hind­re in­te­gre­ring.

– Det­te sier noe om hva man øns­ker i et in­te­grert sam­funn og hvil­ke krav vi leg­ger på en­kelt­in­di­vi­der som kom­mer til Nor­ge. Hvis man hel­ler øns­ker å dek­ke seg til fram­for å in­te­gre­re seg, så er det kan­skje and­re ste­der som er ide­el­le. Da får de hel­ler vel­ge det, sier stats­rå­den.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.