Kom­men­ta­ria­tets ko­mis­ke krum­spring

De sto i kø for å døm­me Jere­my Cor­byn nord og ned før det britske val­get. Når de­res spå­dom om pa­rade­marsj for May fal­ler i grus, kap­pes de om å for­tel­le hvil­ket sjokk som har ram­met oss alle. Mest ko­misk av alle opp­trer «vår egen eks­pert» Jan Erik Mu­stad.

Faedrelandsvennen - - MENING - HALVOR FJERMEROS

i Af­ten­pos­ten på da­gen for det bri­tis­ke val­get 8. juni gikk første­lek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Jan Erik Mu­stad, ut med en bas­tant spå­dom: «Der­for vin­ner There­sa May og De kon­ser­va­ti­ve val­get i dag». Og tit­te­len lød: «I dag vel­ger Stor­bri­tan­nia kon­ser­va­tivt – igjen». Hvor­for den­ne skrå­sik­ker­het? I en valg­kamp som star­tet med et 20-pro­sents for­sprang til de kon­ser­va­ti­ve, men som mer og mer dro seg opp til et spurt­opp­gjør, bur­de vel en nøk­tern ana­ly­se til­si en U el­ler B på tippe­ku­pon­gen, og ikke en hel­gar­dert H. S å kom re­sul­ta­tet noen ti­mer sei­ne­re, Cor­byn gjor­de det bes­te valg i Labours his­to­rie si­den 1945, med unn­tak at ett To­ny Blair-valg, og det ble en U, et «hung par­lia­ment» uten reint fler­tall for noen av de to sto­re par­ti­ene, noe både un­der­teg­ne­de og man­ge and­re på­pek­te som en mu­lig­het i god tid før val­get. Men hva er kom­men­ta­tor Mu­stads re­ak­sjon på det­te re­sul­ta­tet? Jo, han gjen­gis i tit­tels form i VG valg­nat­ta: «Eks­pert om det bri­tis­ke val­get: - Po­li­tisk jord­skjelv!» I ste­det for litt yd­myk­het, ser vi kom­men­ta­ria­tet i full ut­fol­del­se. Først ma­ler man opp et stort bil­de av hva som skal skje. Og når det­te bil­det går i knas, gri­per man til be­teg­nel­ser som «sjokk» og «jord­skjelv». Det ver­ste er at nøy­ak­tig det same skjed­de ved Eu-val­get for et år si­den. Da sto den sam­me Mu­stad foran Big Ben og ga­ran­ter­te på riks-tv at brexit ikke kun­ne skje. Det er som en il­lust­ra­sjon på Karl Marx’ be­røm­te ut­sagn om at his­to­ri­en gjen­tar seg, førs­te gang som tra­ge­die, and­re gang som far­se. Kom­men­ta­ria­tets krum­spring kal­ler i så måte på smi­let.

Men Mu­stad er i godt sel­skap. Per Ed­gar Kokk­vold slo i Af­ten­pos­ten 20. mai fast at «Bri­te­ne vel­ger seg May» og men­te å vite at «hen­nes bes­te tid er nå». Om mot­stan­de­ren kun­ne han slå fast at «tan­ken på Cor­byn som bri­tisk stats­mi­nis­ter i vir­ke­lig­he­ten er en uten­ke­lig tan­ke.» To da­ger et­ter val­get had­de pipa fått en an-

Det­te er den nye, men akk så «tra­di­sjo­nel­le» ar­bei­der­klas­sen som opp­le­ver den ka­pi­ta­lis­men som har fått fri ut­fol­del­ses­mu­lig­het un­der etter­føl­gen­de tory- og Labour-re­gje­rin­ger.

nen lyd, nå i Dag­bla­det: «There­sa May er fer­dig, sier Stor­bri­tan­nia-eks­pert Per Ed­gar Kokk­vold.» E n som all­tid blan­der seg i ko­ret er Ci­vi­tas uopp­sli­te­li­ge kro­ni­kør Bård Lar­sen. Da­gen før val­get lød det: «Labo- ur un­der Cor­byn er ikke len­ger et so­sial­de­mo­kra­tisk par­ti, men (…) et sted mel­lom SV og Rødt, og mest Rødt.» Her får vi igjen, som hos Mu­stad, re­pe­tert at Cor­byn støt­tet IRA og t.o.m. har «vist ak­tel­se for Fi­del Castro». Tenk det! In­kom­pe­tan­sen hos Lar­sen slår imot oss. Dis­se tre, men vi kun­ne også tatt med Dag­bla­dets Marie Si­mon­sen, står alle som eks­po­nen­ter for et norsk kom­men­ta­riat som bok­sta­ve­lig talt spei­ler bri­tis­ke tab­lo­i­der som The Dai­ly Mir­ror. På valg­da­gen lot de for­si­da pry­de med et «Go Now» til Cor­byn. Ni­vå­et sank noen hakk til Dai­ly Mail som had­de et bil­de av Cor­byn som vam­pyr i ei lik­kis­te, og enda noen til The Sun med det nå be­røm­te «Cor-bin» der Labour-le­de­ren kry­per opp av ei søp­pel­kas­se. Selv om for­men er ulik, er mye av inn­hol­det det sam­me. Cor­byn er «ytre venst­re», som Mu­stad skri­ver med et in­tenst øns­ke om at høyre­sida igjen skal ta kon­troll over Labour. Og han un­der­byg­ger det med på­stan­den om at Cor­byn har «li­ten ap­pell ut­over den tra­di­sjo­nel­le ar­bei­der­klas­sen og de som står ne­derst på den so- sio­øko­no­mis­ke rang­sti­gen». Det hø­res ut som han om­ta­ler en li­ten iden­ti­tets­po­li­tisk mi­no­ri­tet, mens han i vir­ke­lig­he­ten med hare­labb fa­rer over det som både brexit-val­get og årets valg av­dek­ker, nem­lig at det bri­tis­ke klasse­sam­fun­net er blitt et utå­le­lig sted for et fler­tall av fol­ket. Det er det­te Cor­byn har fan­get opp, og det han til­byr er ikke noe an­net enn so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk, men av en sort som nå er blitt ut­ryd­nings­tru­et i EU, og som der­for av «the pun­dits», kom­men­ta­to­re­ne, blir stemp­let som yt­ter­lig­gå­en­de. D en som har hatt fin­ge­ren noen tom­mer ned i jords­mon­net for bri­tisk ar­beids­liv og fag­for­enings­vir­ke­lig­het, vet at det fins en an­nen for­tel­ling. Jeg har be­søkt de nye on­line dis­tri­bu­sjons­sent­re, som Ama­zon (som snart fins i hvert Eu-land) el­ler Asos i York­shi­re, der fle­re tu­sen kort­tids vi­kar­by­rå­an­sat­te kjem­per om fast an­set­tel­se med vil­kår­li­ge ar­beids­kon­trak­ter, tryne­til­legg og null opp­si­gel­ses­vern. Det­te er den nye, men akk så «tra­di­sjo­nel­le» ar­bei­der­klas­sen som opp­le­ver den ka­pi­ta­lis­men som har fått fri ut­fol­del­ses­mu­lig­het un­der etter­føl­gen­de tory- og Labour-re­gje­rin­ger, og som har ført til at man­ge unge har blitt full­sten­dig po­li­tisk farge­blin­de og apa­tis­ke. D en som ikke har for­lest på tab­lo­i­de­nes pro­pa­gan­da har skjønt at noe er på gang. Selv skreiv jeg en blog­g­ar­tik­kel uka før val­get med tit­te­len «Kan folke­fien­den Cor­byn bli stats­mi­nis­ter?» - med re­fe­ran­se til en sa­ti­re­teg­ning der Cor­byn ble fram­stilt som et flak­sen­de fugle­skrem­sel, ti­tu­lert «Pub­lic Ene­my no. 1». Jeg kan få rett, ikke for­di jeg er spå­mann, men for­di jeg prø­ver å fan­ge opp hva som skjer i den nye euro­pe­is­ke klasse­kam­pen i em­ning, i ste­det for å hen­gi meg til valg­po­li­tis­ke tippe­ku­pon­ger. For­de­len med det er at en slip­per å tvin­ges til utal­li­ge kne­bøy­nin­ger når vir­ke­lig­he­ten går en imot, og med ret­te bli be­skyldt for å skif­te me­ning slik and­re skif­ter skjor­te.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Nors­ke kom­men­ta­to­rer, med Jan Erik Mu­stad i spis­sen, ga ikke Jere­my Cor­byn noen sjan­se. De spei­ler bare bri­tis­ke tab­lo­i­der, og har in­gen fø­ling med mis­nøy­en, skri­ver for­fat­ter Halvor Fjermeros.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.