Kam­pen fort­set­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK SI­MON­SEN,

Så ble det så­vidt «ja» til tvangs­sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner på Stor­tin­get den 8. juni. Og søgne­folk er blant dem som for­tvi­ler.

●● Fullt ut for­ståe­lig. Men! Vi må for all del ikke bli hjemme­sit­te­re den 11. sep­tem­ber! Noen av de enes­te som da vil gå og stem­me, blir nett­opp «vin­ner­ne» - Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et; mo­ti­vert av den­ne makt­mis­bru­ken som po­li­ti­ker­ne de­res har ut­øvd sam­men med lil­le Venst­re - og da blir det i hvert fall ikke fler­tall for re­ver­se­ring av tvan­gen! Slag­mar­ken for­flyt­ter seg bare fra stor­tings­sa­len og til valg­lo­ka­le­ne! Så gå og stem - og kon­sen­trer stem­me­ne om Sen­ter­par­ti­et. Se­kun­dært Ar­bei­der­par­ti­et. Glem det­te med at Grei­bes­land og Hil­de til­hø­rer nett­opp dis­se par­ti­ene, for det­te er et riks­valg, og spe­si­elt Sen­ter­par­ti­et er knall­hardt på lo­kal­de­mo­kra­ti. Og til de som nev­ner det sva­ke Sen­ter­par­ti­et i pe­rio­de­ne 2005-2009 og 2009-2013: Sen­ter­par­ti­et var bit­te smått da (hhv. 6,5 % og 6,2 %) og et lett of­fer for Ar­bei­der­par­ti­ets larve­føt­ter. Nå er Sen­ter­par­ti­et imid­ler­tid dob­belt så stort på me­nings­må­lin­ge­ne som den­gang, og fort­satt i jevn vekst. Hvis vi stem­mer Sen­ter­par­ti­et så kraf­tig opp at de blir på lin­je med Ar­bei­der­par­ti­et, el­ler helst stør­re da vil de hol­de et el­lers ofte ar­ro­gant Ar­bei­der­par­ti­et i nak­ken. Det­te vil gå bra - men kun om vi går og stem­mer, og stem­mer Sen­ter­par­ti­et så det vir­ke­lig mer­kes. Beat the sys­tem!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.