Flybussen og dens en­de­ligt?

Faedrelandsvennen - - MENING - JOSTEIN KURDØL, Kris­tian­sand

Le­ser i avi­sen at flybussen (Ha­ga Buss) er ned­lagt og over­tatt av AKT. Hvor­dan kun­ne an­svar­li­ge la det­te skje?

●● Jeg er en eld­re mann som tren­ger noe hjelp til kof­fer­ter etc. Det ble hånd­tert på en ut­mer­ket måte av sjå­fø­re­ne på flybussen. Her var det sto­re ba­ga­sje­lu­ker, lett å kom­me til, en­kelt å hånd­te­re. Dess­uten stop­pet flybussen uten­for min dør i Dron­nin­gens­gate ved vars­ling. Al­ter­na­tiv er nå dro­sje til en ti­dob­ling av pris. På min vei med AKT fra Tveit til byen for­le­den gikk tu­ren inn­om Kje­vik. Her kom om­bord fle­re rei­sen­de, noen med sto­re kof­fer­ter. Jeg ble sit­ten­de vis a vis en eld­re dame med to sto­re kof­fer­ter. Hun had­de ikke plass til bena, men en ung­dom kom hen­ne til unn­set­ning. Ja Tom Hugo Her­man­sen, du set­ter ord på si­tua­sjo­nen. Når ut­vik­ling­sjef (av­vik­lings­sjef?) i AKT Tho­mas Ruud vi­ser til M1 og M2 er han på vil­le vei­er. Det er over­ho­det ikke den­ne type buss som tren­ges. Deri­mot tur­bus­ser som Ha­ga/møll/ris­dal/birke­land med skik­ke­lig ba­ga­sje­plass og med sjå­fø­rer som er vant til å hånd­te­re den­ne type ba­ga­sje. På veg­ne av alle fly­pas­sa­sje­rer skri­ker jeg nå ut min frust­ra­sjon, mitt sin­ne og ir­ri­ta­sjon over en udu­ge­lig hånd­te­ring av det­te buss­pro­ble­met som nå er opp­stått. Synd på AKT­sjå­fø­rer som gjer­ne vil gjø­re job­ben sin: Kjø­re buss.

Hvem sit­ter med over­ord­net an­svar: Kom­mu­ne, fly­plass-sjef el­ler Avi­nor? Her må po­li­ti­ker­ne på ba­nen. God ser­vice for til­rei­sen­de er god pr. for byen. Og til Fur­re, når det gjel­der pri­va­te ak­tø­rer som sli­ter så må selv­sagt kom­mu­nen være med på en del­fi­nan­sie­ring. Uan­sett: Rydd sna­rest opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.