Svar til Jor­unn Aa­nen­sen Kal­vik

Faedrelandsvennen - - MENING - ARNE SOLLIE

Du har jo rett i at en ok­ku­pa­sjon ikke kan vare evig. Pro­ble­met er bare at det og dine like­sin­ne­de kal­ler en ok­ku­pa­sjon ikke ek­sis­te­rer

●● Jø­de­ne kom­mer til å be­hol­de sitt land og Je­ru­sa­lem til evig tid. Det er ster­ke­re kref­ter enn både Pa­le­sti­na-ko­mi­te­en og SV som står som ga­ran­tist for det. Du frem­stil­ler is­rae­lit­te­ne som noen sa­dis­ter som pla­ger barn, men hop­per be­hen­dig bukk over at mu­ren kom på grunn av ter­ro­rist­an­grep fra ara­ber­ne på is­rae­lit­tis­ke skole­bus­ser ful­le av barn. Du hop­per også over at det var Ara­fat som be­gyn­te med å sen­de barn foran seg mot is­ra­els­ke sol­da­ter. Du nev­ner hel­ler ikke at ter­ro­ris­te­ne på Gaza plas­ser­te sine ra­ket­ter med barn som le­ven­de skjold. Alle dine hen­vis­nin­ger til land og per­soner som for­døm­mer Is­rael er vel bare et be­vis på at jøde­ha­tet og anti­se­mit­tis­men le­ver i bes­te vel­gå­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.