Min­nes­mer­ker fra en fjern vakt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KJETIL IGLAND ALF

HIS­TO­RIE «Nøy­tra­li­tets­vakt. En re­gist­re­ring av minne­stei­ner og in­skrip­sjo­ner»

Nor­mann Li­e­ne

Ut­gitt av Vest Ag­der-mu­se­et

Nor­mann Li­e­ne har igjen gjort et styk­ke lo­kal­his­to­risk ar­beid av stor ver­di.

Han har trå­let Kris­tian­sand­om­rå­det for å re­gist­re­re min­nes­mer­ker et­ter nøy­tra­li­tets­vak­ten un­der førs­te ver­dens­krig. De 34 han for­mid­ler kunnskap om i den­ne bo­ken, be­fin­ner seg i Hø­våg, Vennesla, Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len. De er re­gist­rert med be­skri­vel­ser, his­to­rikk, foto og kart. Om­rå­det har hatt rundt syt­ti sli­ke var­de- vakt-mar­ke­rin­ger, som kan være en stein el­ler in­skrip­sjo­ner i fjell.

Noen er dek­ket av lav og skjult av kratt, fle­re øde­lagt av ti­dens tann el­ler men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet, and­re er ennå er svært godt be­vart; alle er de på­min­nel­ser om at Nor­ge gjor­de sto­re an­stren­gel­ser for å sty­re unna kri­gen vi kjen­ner som førs­te ver­dens­krig (1914-1918).

Re­gje­rin­gen Gun­nar Knud­sen ma­nøv­rer­te med hår­fine kurs­jus­te­rin­ger lan­det gjen­nom krigs­åre­ne, men fryk­ten for en in­va­sjon lå un­der. Der­for ble det like et­ter krigs­ut­brud­det etab­lert et nøy­tra­li­tets­vern ved stra­te­gisk vik­ti­ge punk­ter langs kys­ten.

Et par tu­sen nors­ke sjø­folk ble ofre for tys­ke tor­pe­do­er. Nøy­tra­li­tets­vak­te­ne slapp med skrek­ken, men ved mis­ten­ke­lig ak­ti­vi­tet had­de de te­le­fon­lin­je til nær­mes­te for­svars­kom­man­do. Også den kri­gen be­rør­te oss.

Nor­mann Li­e­ne har mye in­te­res- sant stoff om ste­det der min­nes­mer­ket be­fin­ner seg, og om li­vet som nøy­tra­li­tets­vakt. Mann­ska­pe­ne tje­neste­gjor­de én må­ned, bod­de i skole­hus, på går­der el­ler i enk­le hyt­ter. Lan­ge da­ger på fri­ti­den kan ha fått dem til å hog­ge inn by­vå­pen, navn og and­re opp­lys­nin­ger i stein, en­kel­te rene kunst­verk.

Noen av var­de­stei­ne­ne er tru­et av vei­ut­byg­ging, som den nye tra­se­en for E 39. Den­ne bo­ken bør min­ne an­svar­li­ge myn­dig­he­ter om at de blir tatt vare på!

Min­nes­mer­ke­ne er nok let­te å fin­ne for kjent­folk, men kar­te­ne kun­ne vært be­ar­bei­det mer med tan­ke på ukjen­te. Ta med tur­kart! Bil­de­ne er å be­trak­te som ama­tør­foto på det jev­ne, men vik­ti­ge for frem­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.