Gode og dår­li­ge nyheter

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN S. DAHLE, Første­lek­tor, NLA Gim­le­kol­len

Pau­lus har fått dår­li­ge nyheter, der han sit­ter fengs­let i Ro­ma rundt år 60. En til­trek­ken­de, falsk lære har nådd den unge me­nig­he­ten i Ko­los­sæ. Hvis læ­ren skul­le få fot­fes­te, vil­le me­nig­he­ten også bli fengs­let, - ån­de­lig talt. I varm om­sorg for de krist­ne og i tro­skap mot apos­telk­al­let skri­ver han der­for Ko­los­ser­bre­vet til den­ne fers­ke kris­ten­flok­ken.

Hvor­dan mø­ter så Pau­lus de dår­li­ge ny­he­te­ne? Jo, ved først å gri­pe fatt i de gode! Kol­le­ga­en Epa­fras har nem­lig også for­mid­let opp­munt­ren­de nyheter om tro­en, kjær­lig­he­ten og hå­pet som pre­ger me­nig­he­ten. Tro­en - ret­tet mot Je­sus Kris­tus. Kjær­lig­he­ten - ret­tet mot de and­re krist­ne. Og hå­pet - ret­tet mot frem­ti­den.

De tro­en­de i Ko­los­sæ er alt­så i ån­de­lig vekst. Pau­lus og Ti­mo­teus er der­for hel­hjer­tet i tak­ken til Gud når de ber for me­nig­he­ten. Men de fort­set­ter med inn­sten­dig å min­ne ko­los­ser­ne på hva de ei­er i Je­sus. Bare slik kan vrang­læ­ren mis­te til­trek­nings­kraf­ten og bare slik kan veks­ten fort­set­te.

San­ne­lig er det­te en vik­tig på­min­nel­se både til trøst og ut­ford­ring for oss i dag også. Tenk om tro­en, hå­pet og kjær­lig­he­ten fikk pre­ge vår tids kris­ten­folk like sterkt som det pre­get ko­los­ser­ne. Ja, måt­te en­hver som tror på Je­sus få se sta­dig mer av rik­dom­men vi ei­er i han – og slik bli ver­net mot vrang­lære og få vokse som kris­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.