QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Se­att­le Lange­land H. Hen­rik ail”m@ har Du” og Se­att­le” i Søvn­løs” Elias­sen Sir­kus Lillel­ord nul­ler 12 DCAC/ »dø­den! el­ler bror­skap lik­het, Fri­het,« Pla­net Dai­ly Bra­ge

1. Hva het skal­de­kuns­ten og dikt­nin­gens gud i nor­røn my­to­lo­gi, han som har en lit­te­ra­tur­pris kalt opp et­ter seg?

2. I hvil­ken avis job­ber Su­per­mann?

3. Hva be­tyr det den frans­ke re­vo­lu­sjo­nens slag­ord «Li­ber­té, éga­li­té, fra­ter­ni­té, ou la mort!»?

4. Hvil­ket bands tid­li­ge­re med­lem­mer he­ter Bon Scott, Si­mon Wright, Chris Sla­de, Mark Evans og Da­ve Evans?

5. Hvor man­ge nul­ler har en bil­lion i Euro­pa?

6. Hvil­ket kalle­navn har ro­man­fi­gu­ren Wil­fred Sa­gen?

7. Hvil­ke syn­gen­de brød­re fra Bodø har del­tatt i norsk me­lo­di Grand Prix, og gitt ut sin­ge­len ”Æ vil bare dans”?

8. I hvil­ke to ro­man­tis­ke film­ko­me­di­er har Tom Hanks og Meg Ryan spilt sam­men, i til­legg til ”Hopp i vul­ka­nen”?

9. Hvem skrev ”Fran­cis Mey­ers li­den­skap”?

10. I hvil­ken by fore­går hand­lin­gen i Tv-sei­en «Grey’s Anato­my”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.