De har vært 50 gan­ger i Tyr­kia og svik­ter ikke i år hel­ler

Reise­sel­ska­pe­ne har drop­pet Tyr­kia og ter­ror­fryk­ten skrem­mer man­ge. Li­ke­vel er det noen som drar til­ba­ke til sitt fe­rie­pa­ra­dis.

Faedrelandsvennen - - TEMA - CAMILLA FLAATTEN

Vi had­de blitt hjem­me hvis vi var red­de. Jeg sy­nes det er ver­re å gå ut på nat­ten her i Trond­heim enn å rei­se til Tyr­kia, sier Sis­si Hu- seby (74).

Hun og den reise­gla­de ekte­man­nen Rag­nar (79) har vært nes­ten 50 gan­ger i Tyr­kia si­den de «opp­da­get» lan­det i 1993. Tid­li­ge­re had­de de reist en del i Euro­pa, In­dia og USA. Men det er Tyr­kia som er fa­vo­rit­ten. Ek­te­pa­ret har lært seg tyr­kisk, og har reist rundt og har sett sto­re de­ler av lan­det.

– Vi ble hel­frels­te. Nå rei­ser vi til­ba­ke så ofte vi kan, sier ek­te­pa­ret som skal ned igjen om kort tid.

– Det er ikke len­ger di­rekte­ru­ter her­fra. Men vi kom­mer oss av sted med Tur­kish Air­li­nes el­ler Pe­ga­sus med mel­lom­lan­din­ger uan­sett, sier 79-årin­gen.

Po­li­tis­ke uro­lig­he­ter og ter­ror­an­grep de sis­te åre­ne har ført til at det po­pu­læ­re fe­rie­lan­det har mis­tet man­ge av sine gjes­ter. Fle­re nors­ke reise­sel­skap og fly­sel­skap har drop­pet pakke­rei­ser og rute­fly til Tyr­kia. I sommer er det di­rekte­ru­ter kun fra Oslo og Ber­gen.

FRA TOPP TIL BUNN

Reise­sel­ska­pet Apol­lo fjer­net Tyr­kia fra char­ter­pro­gram­met i fjor høst. I re­kord­året 2013 reis­te nær­me­re 400.000 nors­ke pas­sa­sje­rer på char­ter­tur til Tyr­kia. Nå er tre av fire book­in­ger for­svun­net.

– De se­ne­re åre­ne har det vært en ned­gang på nes­ten 89 pro­sent til Tyr­kia, og det er førs­te gang på ti år at vi ikke har et enes­te char­ter­fly hit. Det er vel­dig synd, for Tyr­kia er et vak­kert reise­mål og vi krys­ser fing­re­ne for at det snur, sier presse­kon­takt Chris­ti­ne Haf­nor i Apol­lo.

Uro­lig­he­te­ne i ver­den på­vir­ker reise­møns­te­ret vårt i stør­re grad nå enn for ett år si­den, iføl­ge en Sifo-un­der­sø­kel­se ut­ført for Tick­et. Nå sier 45 pro­sent at uro­lig­he­te­ne på­vir­ker reise­må­let, i fjor var tal­let 31 pro­sent.

– IKKE OVER­RAS­KEN­DE

Første­ama­nu­en­sis Kat­ha­ri­na Wolff ved Insti­tutt for sam­funns­psy­ko­lo­gi på Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har stu­dert ter­ror og tu­ris­me. I fjor lan­ser­te hun en stu­die som vi­ser at folk flest ten­ker at ly­net ikke slår ned sam­me sted to gan­ger.

– Det vi­ser at opp­levd ter­ror­ri­si­ko vil gå mest opp på ste­der som ram­mes av øken­de og or­ga­ni­sert ter­ro­ris­me. Det­te ser man i Tyr­kia – det er en øk­ning i an­tall an­slag, og det ser ut til at det står ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner bak. Der­for er det ikke over­ras­ken­de at Tyr­kia opp­le­ver en ned­gang i tu­ris­men, sier Wolff.

HJEMLANDET ALL­TID TRYGT

Wolff me­ner sam­ti­dig at det ikke er over­ras­ken­de at per­soner som all­tid el­ler ofte har reist til Tyr­kia fort­set­ter å rei­se dit. Si­den 2004 har de i stu­di­en bedt tu­ris­ter fra hele ver­den vur­de­re ri­si­ko­en ved uli­ke reise­mål, in­klu­si­ve Tyr­kia og Is­rael.

Fun­ne­ne vi­ser at Nor­ge all­tid vur­de­res som et svært trygt reise­mål, mens Tyr­kia og Is­rael vur­de­res som de mest ri­si­kab­le reise­må­le­ne. Tu­ris­te­ne er også svært eni­ge i sin vur­de­ring av de uli­ke reise­må­le­ne med et unn­tak: Hjemlandet vur­de­res all­tid som svært trygt.

– Det vil si at is­rae­le­re vur­de­rer Is­rael som like trygg som nord­menn opp­le­ver Nor­ge. Tyr­ke­re vur­de­rer Is­rael som like far­lig som alle and­re tu­ris­ter, men de vur-

de­rer Tyr­kia som det tryg­ges­te reise­må­let.

Det­te fe­no­me­net kal­les «hjem­me er tryg­ge­re enn ute-tenk­ning», iføl­ge Wolff. Det kan for­kla­res ved at folk opp­le­ver at de har mer kon­troll på ste­der de kjen­ner godt. Det kan re­du­se­re ri­siko­opp­le­vel­sen for det ste­det, iføl­ge Wolff.

Medie­ne kan også på­vir­ke opp­fat­tel­sen av ste­det.

– Hvis en ald­ri har be­søkt ste­det og bare kjen­ner det fra media, kan det fort hen­de at de fles­te min­ne­ne vil in­di­ke­re «far­lig». Det­te fø­rer da til at man over­vur­de­rer ri­si­ko­en på det­te reise­må­let. Uan­sett vil tyr­ke­re og folk som kjen­ner Tyr­kia godt vur­de­re ri­si­ko­en ved å rei­se dit som la­ve­re enn folk som ikke kjen­ner Tyr­kia, sier Wolff.

KJØPTE LEILIGHET I FJOR

Ek­te­pa­ret Huse­by er langt fra ale­ne om å rei­se til­ba­ke til sitt fa­vo­ritt­land.

Over 70.000 nord­menn ei­er bo­lig i ut­lan­det, 4000 av bo­li­ge­ne lig­ger i Tyr­kia. Gerd Fjellvang (43) og ekte­man­nen fra Hurum­lan­det kjøpte leilighet der i fjor høst.

– Vi er ikke be­kym­ret for å rei­se til Tyr­kia. Man­nen min var først litt ne­ga­tiv til å kjø­pe med tan­ke på alt som har skjedd der nede. Men da vi fant en leilighet vi lik­te i Alanya, slo vi til, for­tel­ler Gerd Fjellvang.

De be­gyn­te å rei­se til Tyr­kia i 2011, og mer­ker nå at rei­se­ne må plan­leg­ges i stør­re grad enn tid­li­ge­re.

– Det er blitt litt vans­ke­li­ge­re å få tak i fly­bil­let­ter, så vi be­stil­ler en stund i for­vei­en for å sik­re oss en god pris. Det er nok blitt litt dy­re­re, men så len­ge vi plan­leg­ger, går det fint, sier hun.

– Så DØR JEG LYKKELIG

For ti år si­den reis­te Mai-britt Sø­berg (61) fra Oslo med ekte­mann og barn til Tyr­kia. De ble så berg­tatt at de reis­te hjem igjen med en kjøpe­kon­trakt i kof­fer­ten.

Nå rei­ser Sø­berg til­ba­ke så ofte hun kan til lei­lig­he­ten i Ke­mer.

– Jeg vet om fle­re som har leilighet og ikke len­ger tør å rei­se. Men in­gen ste­der er tryg­ge i dag, så selv­føl­ge­lig fort­set­ter jeg å rei­se til mitt pa­ra­dis i Tyr­kia, sier Sø­berg.

TYR­KIA TRYG­GE­RE ENN OSLO

– Vi må lære å leve med ter­ro­ren. Og skul­le det skje noe mens jeg er der nede, så dør jeg lykkelig, sier hun.

Sør­berg me­ner medie­ne må ta sin del av skyl­den for at folk blir red­de.

– Me­die­nes fo­kus på alt det ne­ga­ti­ve er med på å ska­pe stør­re frykt enn det som fak­tisk er nød­ven­dig. Det er et fan­tas­tisk land med her­lig kli­ma, vak­ker na­tur, venn­li­ge folk og et utall av his­to­ris­ke opp­le­vel­ser, un­der­stre­ker hun.

FOTO: PRIVAT

Rag­nar og Sis­si Huse­by falt pla­dask for Tyr­kia på 1990-tal­let. De har vært til­ba­ke nes­ten 50 gan­ger og fei­ret gull­bryl­lup der i 2014.

FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Krys­tall­klart vann på stran­den i Ke­mer. Ter­ror og po­li­tisk uro kan gi tu­rist­næ­rin­gen i Tyr­kia nok et dår­lig år.

FOTO: KARI TVEIT THUE

Mai-britt Sø­berg (t.v.) på Flagg­top­pen i Ke­mer med ut­sikt mot Ki­ris. På bil­det fra venst­re: Jorun Vest­ly, Ka­rin Han­sen, An­laug San­de­rød og Nor­vald Thue.

FOTO: PRIVAT

Gerd Fjellvang har reist til Tyr­kia år­lig si­den 2011. I fjor høst kjøpte hun og ekte­man­nen leilighet i Alanya.

FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Alanya (bil­det), Side og Ke­mer er blant de mest po­pu­læ­re reise­må­le­ne i Tyr­kia.

FOTO: PRIVAT

– Vi har man­ge gode tyr­kis­ke ven­ner, som vi gle­der oss til å se igjen hvert år. Tyr­kia er et fan­tas­tisk land med en svært venn­lig be­folk­ning, sier Sis­si og Rag­nar Huse­by fra Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.