Zer­nichow er øns­ket av Jerv

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Hvis Arne Sand­stø får det som han vil, blir Starts Tho­mas Zer­nichow en del av Jerv-stal­len al­le­re­de i sommer.

– Han er en type som, så len­ge Start spil­ler som de gjør, pas­ser bed­re inn i det møns­te­ret vi har, sier Jerv­tre­ner Arne Sand­stø til Fædre­lands­ven­nen.

Tho­mas Zer­nichow sig­ner­te for Start i fjor sommer, men slut­tet seg til trop­pen et­ter fjor­årets se­song.

Midt­bane­spil­le­ren had­de i fle­re år im­po­nert på midt­ba­nen i Vind­bjart, men over­gan­gen til et høy­ere nivå har ikke gått som 21-årin­gen had­de hå­pet.

Et sju mi­nut­ter langt inn­hopp mot Kongs­vin­ger er det Start-spil­le­ren har å skil­te med i årets 1. di­vi­sjon. Men hvis Jerv får vil­jen sin, spil­ler Zer­nichow høst­se­son­gen i Grim­stad­klub­ben. Tro­lig er det i førs­te om­gang et ut­lån som er ak­tu­elt. Midt­bane­spil­le­ren har to og et halvt år igjen av kon­trak­ten sin.

– Vi har ikke snak­ket med Starts tre­ne­re el­ler med Tho­mas selv, men Rune Ja­kob­sen (Jervs dag­li­ge le­der) har på opp­drag fra meg ringt dag­lig le­der i Start for å høre hva de ten­ker om si­tua­sjo­nen hans, sier Sand­stø, og leg­ger til:

– Nå vet ikke jeg om Start har tenkt å end­re sys­tem, men ak­ku­rat nå er det mer plass for ham hos oss.

Fædre­lands­ven­nen vet at Zer­nichow len­ge har vært en spil­ler Sand­stø kun­ne tenkt seg i sitt 4-3-3-sys­tem. Det var nett­opp som indre­lø­per i en tre­er på midt­ba­nen at Zer­nichow til ti­der her­jet med mot­stan­der­ne i 2. di­vi­sjon.

Starts midt­bane­spil­ler sier til Fædre­lands­ven­nen at han ikke har hørt noe som helst fra Jerv. På spørs­mål om en låne­over­gang vil­le vært ak­tu­elt, sva­rer han «in­gen kom­men­tar».

ARKIVFOTO

Tho­mas Zer­nichow.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.