– Ikke star­tet mar­keds­fø­ring ennå

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Fri­idrett er en av de rundt 25 idret­te­ne som til­bys, men på­mel­din­gen har ennå ikke åp­net.

– Det be­gyn­ner å has­te, inn­røm­mer Finn Kollstad, le­der i Kris­tian­sand Løpe­klubb.

Han for­tel­ler at de har sagt ja til å være med som ar­ran­gør, men at det er «litt dif­fust hvem som skal dra fri­idret­ten i land».

– Men hva kan de for­ven­te av dere?

– Det vet jeg ennå ikke. Vi har ikke star­tet mar­keds­fø­rin­gen. Men jeg ten­ker at vi mer sat­ser mot en fri­idretts­sko­le for barn i al­de­ren kan­skje 6–10 år enn rene kon­kur­ran­ser, sier Kollstad.

På Nor­way Sum­mer Ga­mes sine si­der er det hel­ler ikke mu­lig å mel­de seg på svøm­ming.

– Men det er mu­lig på med­ley. no, sier Caro­li­ne Thor­stensen, dag­lig le­der i Vågs­bygd SLK, som sam­men med Varodd står for svømme­bi­ten.

– Har dere fått man­ge på­mel­din­ger?

– Nei, men vi vet at man­ge fra de lo­ka­le klub­be­ne kom­mer til å del­ta samt 40 fra Del­fana i Ber­gen, sier Thor­stensen, som an­slår 300 svøm­me­re som et rea­li­tisk del­ta­ker­an­tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.