Fei­ret ek­sa­men med su­ve­ren sei­er i Ho­ve Tri

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED ARTHUR ASDAL, stevne­le­der Triquart

Andreas Mat­hings­dal Pe­der­sen fei­ret mas­ter­gra­den i idrett med å vin­ne Ho­ve Tri med sju mi­nut­ter.

Andreas Mat­hings­dal Pe­der­sen fra Kris­tian­sand Triathlon har hatt en hek­tisk uke. Tors­dag for­svar­te han mas­ter­gra­den ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. Lør­dag has­tet han seg gjen­nom den lan­ge løy­pa (olym­pisk) på Ho­ve i Aren­dal.

– Det har i det hele tatt vært en hek­tisk vår, sier 24-årin­gen.

– Jeg har brukt mye tid på å fer­dig­stil­le mas­ter­opp­ga­ven i idretts­vi­ten­skap, og det har ført til et par tun­ge kon­kur­ran­ser tid­li­ge­re i år, men nå fant jeg en­de­lig god­fø­lel­sen.

Pe­der­sen del­tok også på NM sprint på Bry­ne for­ri­ge helg. Der ble han num­mer åtte.

– Det var et for­fer­de­lig løp hvor jeg kom skeivt ut fra start av. Jeg fant ald­ri fly­ten der, sier han.

Tid­li­ge­re var han svøm­mer, og han be­teg­ner svøm­min­ga som sin ster­kes­te gren.

– Der­for var jeg be­kym­ret for for­hol­de­ne i dag. Det blås­te en del, og da­ge­ne i for­vei­en var det kaldt i van­net, og jeg fryk­tet at ar­ran­gø­re­ne vil­le hal­ve­re svøm­min­ga. Men det gjor­de de hel­dig­vis ikke, sier Pe­der­sen.

Rik­tig­nok blås­te det opp ut­over da­gen, og kort løy­pe fikk mye vind og bøl­ger. Men den lan­ge løy­pa, som ble ar­ran­gert tid- lige­re på da­gen, had­de greie for­hold og en blå him­mel.

– Jeg føl­te meg bra fra star­ten av, og jeg fant fort ryt­men på svøm­min­ga. Jeg fikk god luke al­le­re­de fra start og kun­ne svøm­me ufor­styr­ret de 1650 me­ter­ne inn til skifte­so­nen, selv om bøl­ge­ne skap­te noen ut­ford­rin­ger un­der­veis, sier Pe­der­sen.

Han me­ner hans sva­kes­te gren er syk­kel, men den­ne gan­gen gikk det bra, og inn i T2 had­de han over fem mi­nut­ters le­del­se.

– Lø­pin­ga star­tet noe tungt. Regn­væ­ret da­gen i for­vei­en før­te til at det var bly­tun­ge par­ti­er med gjør­me i løpe­løy­pa. Hel­dig­vis løs­net bei­na et­ter førs­te run­de, og jeg løp med god pro­gre­sjon de sis­te run­de­ne inn til mål, sier Pe­der­sen.

I mål var le­del­sen økt til nes­ten sju mi­nut­ter.

– Selv om jeg ikke fikk målt meg mot lands­lags­gut­ta på Ho­ve Tri i år, så ble det en vel­dig po­si­tiv opp­le­vel­se, og jeg ser vir­ke­lig fram til res­ten av se­son­gen, sier Pe­der­sen.

Hans kom­men­de sto­re konkurranse her på Sørlandet blir NM olym­pisk på Triquart i Kris­tian­sand.

I kvinne­klas­sen ble det sei­er til Kari Ling­s­om, som vant Norse­man i fjor. Hun fikk se­song­star­ten øde­lagt da hun måt­te ope­re­re skul­de­ren den­ne vår­en. Bak­grun­nen var et øde­lagt krage­bein.

– Jeg brakk krage­bei­net i fjor. Men det ble ikke opp­da­get, så jeg ble ope­rert for to og en halv må­ned si­den, for­tel­ler hun.

På Ho­ve løp hun like­fullt inn til sei­er i dame­klas­sen på Ho­ve. Det var hen­nes førs­te sei­er her, et­ter and­re- og tredje­plass fra tid­li­ge­re. Slutti­den ble 2 ti­mer, 25 mi­nut­ter og 42 se­kun­der, og med det var hun over sju mi­nut­ter foran nes­te kvin­ne i mål.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Andreas Mat­hings­dal Pe­der­sen fra Kris­tian­sand Triathlon var lør­dag først ut av van­net på Ho­ve i Aren­dal. Le­del­sen be­holdt han helt inn til mål, der han vant på ti­den 2.03,40 ti­mer et­ter 1650 me­ter svøm­ming, 39 kilo­me­ter syk­ling og 10,7 kilo­me­ter lø­ping.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Kari Ling­s­om fra Holme­strand vant kvinne­klas­sen på Ho­ve, tross ope­ra­sjo­nen i skul­de­ren for to og en halv må­ned si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.