Full enig­het om navn og by­sty­re

Den nye stor­kom­mu­nen skal he­te Kris­tian­sand, får 71 med­lem­mer i det nye by­sty­ret og ei fel­les­nemnd med 31 med­lem­mer.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Den nye stor­kom­mu­nen skal he­te Kris­tian­sand og by­sty­ret får 71 med­lem­mer. Det er klart etter gårs­da­gens for­hand­lings­møte.

– Vi er i gang med en kre­ven­de og spen­nen­de pro­sess, sa Song­da­lens ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land (Sp) da han øns­ket vel­kom­men til det his­to­ris­ke mø­tet i Song­da­len råd­hus tirs­dag for­mid­dag.

Der møt­tes for­hand­lings­ut­val­ge­ne for de tre tvangs­sam­men­slåt­te kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len til møte for å spil­le inn en rek­ke punk­ter til det førs­te fel­les kom­mune­styre­mø­tet, den 20. juni.

Al­le­re­de etter kort tid var for- hand­lings­ut­val­ge­ne eni­ge om at stor­kom­mu­nen skal he­te Kris­tian­sand, og at det nye, fel­les kom­mune­sty­ret skal ha 71 med­lem­mer.

Det var etter for­slag fra Tom Løchen (H) fra Søg­ne. Da var det spilt inn an­tall som 63, 67 og 77. Per i dag har de ek­sis­te­ren­de kom­mune­sty­re­ne til sam­men 105 med­lem­mer.

– Hva med å mø­tes på midt­en på og si 71, så kan vi even­tu­elt end­re etter hvert, sa Løchen.

Og slik ble det.

Fullt så en­kelt var det ikke da mø­tet kom til punk­tet om sam­men- set­ning av den nye fel­les­nemn­da, som skal fun­ge­re som et mid­ler­ti­dig kom­mune­sty­re for den nye kom­mu­nen, med med­lem­mer fra bå­de Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len. Det er fel­les­nemn­da som får an­svar for å byg­ge Nye Kris­tian­sand.

– Det kan bli en ut­ford­ring å skul­le ha vi­ta­le by- og kom­mune­sty­rer i de re­spek­ti­ve kom­mu­ne­ne, sam­ti­dig som vi får en sta­dig mer vi­tal fel­les­nemnd, men­te Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Han po­eng­ter­te at han ikke vil­le ha noen hode­løse in­ves­te­rin­ger fra de gam­le kom­mune­sty­re­ne, som fel­les­ska­pet må sva­re for.

Op­po­si­sjons­le­der Met­te Gun­der­sen (Ap) etter­lys­te mer re­flek­sjon rundt for­hol­det mel­lom nemn­da og de tre by- og kom­mu- ne­sty­re­ne.

– Hva slags be­stem­mel­ses­rett har nemn­da? Kan den gi inn­stil­ling til kom­mune­sty­re­ne? Kan den over­prø­ve dem? Hvor­dan er makt­for­hol­det dem imel­lom? lur­te hun på.

Til å sva­re på det måt­te sta­tens re­pre­sen­tant trå til:

– De gam­le kom­mune­sty­re­ne har an­svar for drif­ten av de gam­le kom­mu­ne­ne helt til 1.1.2020, og fel­les­nemn­da har an­svar for å byg­ge den nye kom­mu­nen. Så vil det være grad­vise end­rin­ger over tid, og mot slut­ten av pe­rio­den vil mye fore­gå i fel­les­nemn­da, sa Dag Pet­ter Sø­dal fra fyl­kes­man­nen.

– Må VÆRE RAUSE

Bå­de Søg­ne og Song­da­len har spilt inn at fel­les­nemn­da skal be-

stå av de nå­væ­ren­de for­mann­ska­pe­ne i de re­spek­ti­ve kom­mu­ne­ne.

I så fall vil­le det nye by­sty­ret ha sju med­lem­mer fra Song­da­len, ni fra Søg­ne og 13 fra Kris­tian­sand, i alt 29.

– Her er det vik­tig med raus­het fra Kris­tian­sand sin side, for å imøte­kom­me de som har såre fø­lel­ser i den­ne pro­ses­sen, sa Astrid Hil­de (Ap), ord­fø­rer i Søg­ne.

Etter en pau­se kom Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re med det for­lø­sen­de for­sla­get, som fikk fler­tall:

– Søg­ne og Song­da­len kom­mer med sine for­mann­skap, til sam­men 16, mens Kris­tian­sand øker fra 13 til 15. Da vil de to mins­te kom­mu­ne­ne fort­satt ha fler­tall, mens det er et pre­miss at Kris­tian­sand får le­de­ren av nemn­da, sa Fur­re.

Det ble også be­slut­tet å etab­le­re et ar­beids­ut­valg, som skal inn­stil­le til nemn­da, som be­står av tre re­pre­sen­tan­ter fra hver kom­mu­ne. Dis­se skal vel­ges av de re­spek­ti­ve kom­mune­sty­re­ne.

– VEL FORLIKTE

Da se­an­sen på råd­hu­set var over, lød det ap­plaus rundt bor­det.

– Det var et kon­struk­tivt møte, hvor vi fant gode løs­nin­ger sam­men. Vi har jo etab­lert et til­lits­fullt kli­ma i K5-pro­ses­sen, så jeg had­de godt håp om å få ut­tel­ling for det i dag også, noe jeg me­ner vi gjor­de, sa Ha­rald Fur­re etter­på.

– Vi kom ut av det med vel forlikte løs­nin­ger, men­te Søgne­ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap), som be­nyt­tet an­led­nin­gen til å rose Kris­tian­sand.

– De har vært rause. Når vi først skal ska­pe noe nytt, er det vik­tig med like­ver­dig­het, sa hun, og var for­nøyd for Søg­nes ved­kom­men­de, sær­lig med sam­men­set­nin­gen av fel­les­nemn­da.

John­ny Grei­bes­land var et enes­te stor smil:

– Det­te lo­ver bra for det vi­de­re ar­bei­det, men­te han.

ALLE FOTO: JANNE BIR­GIT­TE PRESTVOLD

Så for­nøy­de var ord­fø­rer­trio­en John­ny Grei­bes­land (Song­da­len), Astrid Hil­de (Søg­ne) og Ha­rald Fur­re (Kris­tian­sand) etter mø­tet mel­lom for­hand­lings­ut­val­ge­ne fra de tre kom­mu­ne­ne.

Ord­fø­rer Astrid Hil­de fra Søg­ne var opp­tatt av at de to mind­re kom­mu­ne­ne, Søg­ne og Song­da­len, sam­men kun­ne ha fler­tall mot store­bror Kris­tian­sand, i fel­les­nemn­da, som blir et slags mid­ler­ti­dig kom­mune­sty­re inn­til den nye stor­kom­mu­nen er etab­lert.

Po­li­ti­ker­ne Met­te Gun­der­sen (Ap) og Jørgen Kris­ti­an­sen (KRF) er med i for­hand­lings­ut­val­get for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.