440 p-plas­ser kan for­svin­ne

Det er fler­tall i by­sty­ret for å fjer­ne 440 par­ke­rings­plas­ser i Kvadraturen. Gate­par­ke­rin­gen for­svin­ner fra en rek­ke sen­tra­le ga­ter de nær­mes­te åre­ne og fle­re par­ke­rings­plas­ser blir his­to­rie.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det­te er en grei start som vi kan leve med. Vi er klar for å i stor grad føl­ge den­ne pla­nen, sier Met­te Gun­der­sen, gruppe­le­der i Ar­bei­der­par­ti­et.

Den om­fat­ten­de gate­bruks­pla­nen be­skri­ver fram­ti­den for by­ens ga­ter og ble be­hand­let i par­ti­enes gruppe­mø­ter man­dag kveld.

Der ble det klart at et fler­tall i by­sty­ret vil ved­ta en de­tal­jert over­sikt som tar for seg hvil­ke par­ke­rings­plas­ser som skal bort og hva ga­te­ne skal bru­kes til etter at par­ke­rings­plas­se­ne er fjer­net.

– Det er ikke et mål i seg selv å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser, men nå har vi fått 450 plas­ser un­der Tor­vet og da er det na­tur­lig å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser i om­rå­det rundt for å få til det vi øns­ker av gate­liv, sier Stian Storbukås, gruppe­le­der i Frp og le­der i by- og miljø­ut­val­get.

KLAR PLAN

Selv om det kan bli fle­re end­rin­ger når pla­nen skal set­tes ut i li­vet, er det­te pla­nen som by­sty­ret vil gå inn for:

Par­ke­rings­plass ved kai 6: 65 plas­ser. De førs­te for­svin­ner fra 2017.

Par­ke­rings­plass ved Bør­s­par­ken: 18 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2022.

Par­ke­rings­plass ved Cale­do­ni­en: 37 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2022.

Smiths kai ved Vest­re kiosk.: 30 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2021

Kirke­gata: 53 plas­ser i hele gata. For­svin­ner på uli­ke tids­punkt in­nen 2022.

Øst­re Strand­gate: 33 plas- ser. Mel­lom Fest­nin­gen og Vest­re Strand­gate. For­svin­ner in­nen 2019.

Skip­per­gata: 34 plas­ser. Mel­lom Vest­re Strand­gate og Fest­nings­gata. For­svin­ner in­nen 2019.

Gyl­den­lø­ves gate: 33 plas­ser. Mel­lom Vest­re Strand­gate og Fest­nings­gata, blant an­net langs Wer­ge­lands­par­ken. For­svin­ner in­nen 2020.

Kon­gens gate: 18 plas­ser. Mel­lom Mar­kens gate og Vest­re Strand­gate. For­svin­ner in­nen 2019.

Dron­nin­gens gate: 41 plas­ser. Hele gata. For­svin­ner in­nen 2021.

Mar­kens gate: 22 plas­ser. Ne­ders­te del av gata mot Nu­pen­par­ken. For­svin­ner in­nen 2021.

Toll­bod­gata: 14 plas­ser. Mel­lom Hol­bergs gate og Kron­prin­sens gate. For­svin­ner in­nen 2020.

I til­legg er det ak­tu­elt å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser i Fest­nings­gata, Råd­hus­gata og Vest­re Strand­gate ved ki­no­en. Men her er an­tall par­ke­rings­plas­ser usik­kert.

Det for­svin­ner også noen få plas­ser ved Gra­va­ne og Slot­tet.

FOR­SVIN­NER

Gate­bruks­pla­nen om­fat­ter også en over­sikt over hva som skal skje med ga­te­ne etter at bi­le­ne er borte. Dron­nin­gens gate kan bli kol­lek­tiv­gate i fram­ti­den. Noen av side­ga­te­ne til Mar­kens kan bli rene gå­ga­ter, nær­me­re be­stemt de­ler av Gyl­den­lø­ves gate og de­ler av Skip­per­gata.

Noen ga­ter sen­tralt i Kva­d­rat­tu­ren blir handle­ga­ter, noe som in­ne­bæ­rer at bi­le­ne fort­satt kan kjø­re der, men at for­tau­ene blir mye bre­de­re enn i dag. Det­te vil blant an­net om­fat­te de­ler av Kirke­gata og den de­len av Gyl­den­lø­ves gate som går for­bi Wer­ge­lands­par­ken.

Det opp­ret­tes også et ho­ved­syk­kel­nett gjen­nom Kvadraturen.

Pla­nen in­ne­bæ­rer at rundt 270 kant­steins­plas­ser og rundt 150 par­ke­rings­plas­ser på åpne plas­ser for­svin­ner.

– Hoved­gre­pet i pla­nen er at de van­li­ge par­ke­rings­plas­se­ne på gate­plan for­svin­ner fra de sen­tra­le de­le­ne av Kvadraturen. Det som blir igjen blir Hc-par­ke­ring, kort­tids­par­ke­ring og vare­le­ve­ring, sier An­ne Lis­le­vand som har le­det ar­bei­det med pla­nen.

Den inne­hol­der også for­slag til nye par­ke­rings­ti­der i Kvadraturen.

END­RIN­GER

Den nye gate­bruks­pla­nen kom­mer etter at by­sty­ret sa ja til å byg­ge par­ke­rings­hus un­der Tor­vet med 450 plas­ser. Men fle­re par­ti­er tar fle­re for­be­hold og vil ikke nå ga­ran­te­re at alle til­ta­ke­ne blir gjen­nom­ført.

Bå­de Høy­re, KRF og Frp set­ter som krav at de ikke vil fjer­ne par­ke­rings­plas­ser før det er pen­ger til opp­gra­de­ring av ga­ten.

– Vi kan ikke bare sper­re av par­ke­rings­plas­se­ne og late som om de ikke fin­nes. Her må det føl­ge mid­ler med, sier Stian Storbukås.

KRF vil ha en egen sak for hver en­kel strek­ning slik at po­li­ti­ker­ne kan si ja el­ler nei un­der­veis.

– Jeg ser ikke noe i pla­nen nå som jeg vil end­re på, men det­te er et ar­beid som skal pågå over man­ge år, og ting kan end­re seg un­der­veis, sier gruppe­le­der Gre­te Kvel­land Skaa­ra.

I Ar­bei­der­par­ti­et fryk­ter Met­te Gun­der­sen at de bor­ger­li­ge par­ti­ene vil ve­gre seg for å fjer­ne par­ke­rings­plas­se­ne når pla­nen skal gjen­nom­fø­res.

– Det vi­ser seg at når det kom­mer ned til sann­he­tens øye­blikk fin­ner de ofte på noen sprell for å tre­ne­re sa­ken

❞ Det er ikke et mål i seg selv å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser, men nå har vi fått 450 un­der tor­vet, og da er det na­tur­lig å fjer­ne p-plas­ser i om­rå­det rundt for å få til det vi øns­ker av gate­liv. STIAN STORBUKÅS,

ILLUSTRASJON: KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE

Mens noen ga­ter blir gå­ga­ter, blir and­re handle­ga­ter. Det be­tyr at bi­le­ne fort­satt får kjø­re, mens for­tau­ene blir bre­de­re. Det er blant an­net pla­nen i Kirke­gata der all gate­par­ke­ring skal bort på sikt.

FOTO: KJETIL NYGAARD

Bi­le­ne får langt tran­ge­re kår i de mest sen­tra­le de­le­ne av Kvadraturen. De­ler av Kirke­gata blir sma­le­re og par­ke­rings­plas­se­ne for­svin­ner. Skip­per­gata (inn til ven­st­re) blir gå­gata.

ILLUSTRASJON: KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE

Gate­par­ke­ring skal bort fra ne­ders­te del av Mar­kens gate og ga­ten skal bli ren gå­gate iføl­ge pla­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.