Kjø­per bo­lig­pro­sjekt for 25 mill.

PK Entre­pre­nør AS byr mest for Kris­tian­sand kom­mu­nes fer­dig re­gu­ler­te pro­sjekt med 40 bo­en­he­ter på Lund.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

Bud­run­den for Kongs­gård Allé 37 om­fat­tet to­talt fem til­by­de­re.

– Vi er vir­ke­lig godt for­nøyd. Det var varmt på te­le­fo­nen, for­kla­rer ei­en­doms­sjef Hans-chris­ti­an Gram i Kris­tian­sand kom­mu­ne til Fædre­lands­ven­nen.

PK Entre­pre­nør AS fikk til­sla­get på 25,5 mil­lio­ner kro­ner, med over­ta­kel­se i sep­tem­ber. Tirs­dag ble sal­get en­stem­mig ved­tatt av kom­mu­nal­ut­val­get.

RIMELIGE BO­LI­GER

Bo­li­ge­ne blir lig­gen­de på da­gens balløk­ke ved Bad­min­ton­sen­te­ret på Lund. Kom­mu­nen har stilt som vil­kår at en­tre­pre­nø­ren skal til­rette­leg­ge for 24-26 ung­doms­bo­li­ger i 1.BO­ord­nin­gen.

Dis­se er di­men­sjo­nert for én til to per­soner i etab­le­rings­fa­sen. Stan­dar­den skal være nøk­tern, men god, og stør­rel­sen rundt 30– 60 kvad­rat­me­ter.

Mo­del­len går ut på at kjø­pe­re i al­de­ren 18-35 får en guns­tig bo­lig­han­del, sam­ti­dig som det blir satt re­strik­sjo­ner slik at de ikke kan ut­nyt­te ord­nin­gen.

BYGGESTART 2018

Bo­en­he­te­ne skal mar­keds­fø­res for salg in­nen 31. mars nes­te år og over en mi­ni­mums­pe­rio­de på 12 må­ne­der.

Der­som etter­spør­se­len fra mål­grup­pen ikke er til­strek­ke­lig i pe­rio­den, kan Kris­tian­sand Ei­en­dom vur­de­re å fire på kra­vet.

Søg­ne-en­tre­pre­nø­ren ser for seg opp­start på tom­ta i lø­pet av 2018, og fer­dig­stil­lel­se av førs­te bygge­trinn førs­te halv­år 2019.

Kris­tian­sand Ei­en­dom har tatt på seg opp­ar­bei­del­se av fri­om­rå­det «Jun­ge­len» og kvar­tals­leke­plas­sen ved Stjerne­blok­ka, som er det førs­te som skal ut­fø­res.

FOTO: SVENSSON ARKITEKTER AS

Slik blir de 40 bo­li­ge­ne lig­gen­de der da­gens balløk­ke er plas­sert. Par­ke­rings­plas­sen be­står, men de­les mel­lom be­bo­ere og of­fent­lig par­ke­ring.

FOTO: AR­KIV­FOTO

Bygge­tom­ta ved Bad­min­ton­sen­te­ret.

FOTO: SVENSSON ARKITEKTER AS

Bo­li­ge­ne skal være rimelige og til­pas­set første­gang­skjø­pe­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.