Red­det fra øko­no­misk for­lis

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Bå­de i by­sty­ret og fyl­kes­tin­get er det fler­tall for en om­fat­ten­de plan som skal sik­re øko­no­mi­en til Fullriggeren Sør­lan­det de kom­men­de åre­ne.

Bå­de fyl­ke og kom­mu­ne må øke sine over­fø­rin­ger til ski­pet.

– Det er vel­dig mye pen­ger, men vil være med å red­de Sør­lan­det. Så vi har tvilt oss fram til å si ja til en støt­te. Men sam­ti­dig er vi opp­tatt av at det­te må være bære­kraf­tig. For vi kan ikke ha et penge­sluk over tid, sier Pål Harv, som sit­ter i for­mann­ska­pet i Høy­re.

Også Ap, Frp og KRF vil støt­te pla­nen som skal sik­re vi­de­re drift. Der­med er det fler­tall i by­sty­ret i Kris­tian­sand. Det sam­me er til­fel­let i fyl­kes­tin­get som også må bi­dra.

Det be­tyr at seil­ski­pet kan fort­set­te da­gens drift der de blant an­net til­byr det eks­klu­si­ve skole­til­bu­det «A+ Aca­de­my» for unge fra hele ver­den.

ØKER STØTTEN

Det som nå er ved­tatt be­tyr at bå­de fyl­kes­kom­mu­nen og kom­mu­nen be­tyr føl­gen­de:

Kris­tian­sand kom­mu­ne øker det år­li­ge til­skud­det til Fullriggeren med 500.000 i åre, til to mil­lio­ner.

I til­legg gir Kris­tian­sand et eks­tra­or­di­nært til­skudd på 500.000 kro­ner i pe­rio­den 2018-2020. Da er den år­li­ge støtten i en pe­rio­de være oppe i 2,5 mil­lio­ner.

Kris­tian­sand kom­mu­ne øker også sitt an­svar­li­ge lån til Full- rig­ge­ren Sør­lan­det med 10 mil­lio­ner kro­ner. Til sam­men blir det sam­le­de an­svar­li­ge lå­net på 23,5 mil­lio­ner. Kris­tian­sand kom­mu­ne over­tar fyl­kes­kom­mu­nens ga­ran­ti­an­svar på 7,5 mil­lio­ner.

Fyl­kes­kom­mu­nen øker sitt til­skudd fra 1,5 mill. til to mill. I til­legg gir de et eks­tra­or­di­nært til­skudd på seks mill. i pe­rio­den 2018–21.

Det gjen­står be­hand­ling bå­de i fyl­kes­ting og by­sty­re før en­de­lig ved­tak fat­tes.

VAR KRI­TISK

Bak­grun­nen for red­nings­pak­ka er et un­der­skudd på 11,5 mil­lio­ner i 2016. Det skyl­des blant an- net lave sø­ker­tall på skole­til­bu­det «A+ Aca­de­my»

Sø­ker­tal­le­ne har bed­ret seg og det er også la­get en opp­trap­pings­plan for hvor­dan den­ne ut­dan­nel­sen skal sik­re ski­pet nok inn­tek­ter. Li­ke­vel har fle­re po­li­ti­ke­re, blant an­net fra Høy­re og Ap, vært skep­tis­ke til om den­ne slår til.

Po­li­ti­ker­ne spør seg også hvor­for Fullriggeren Sør­lan­det har en stren­ge­re verne­klas­se enn sine søs­ter­skip Stats­ra­ad Lehm­kuhl og Chris­ti­an Ra­dich. Det­te be­tyr at ved­li­ke­holds­ut­gif­te­ne blir eks­tra sto­re.

AR­KIV­FOTO: ANNIKEN MJAALAND

Fullriggeren Sør­lan­det kom­mer tilbake til lands­de­len den­ne uka. Sam­ti­dig er det klart at bå­de fyl­kes­tin­get og by­sty­ret vil si ja til å dek­ke un­der­skud­det på 11,5 mil­lio­ner som det har med tilbake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.