Lok­kes med buss­kort for å mel­de flyt­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kris­tian­sand kom­mu­ne kan han­ke inn mil­lio­ner fra sta­ten hvis stu­den­ter mel­der flyt­ting.

– Det­te gjør vi ikke bare for å være snil­le, men for å skaf­fe nye inn­tek­ter. Det er en fif­fig måte å få nye inn­byg­ge­re på. Van­lig­vis må vi lage un­ge­ne selv, el­ler ba­se­re oss på inn­vand­ring, ut­tal­te gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen (Ap) i kom­mu­nal­ut­val­get tirs­dag.

– Noen av oss er fer­di­ge med å lage dem selv, da må vi ta and­re grep, re­pli­ser­te ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H), som fikk ide­en etter å ha lest Kom­mu­nal Rap­port.

And­re kom­mu­ner har nem­lig skjønt at det er pen­ger å hen­te på stu­den­ter, og har brukt bå­de penge­ga­ver og gra­tis nett­brett for å sik­re at de mel­der flyt­ting.

700 MEL­DER FLYT­TING

Kris­tian­sand vel­ger nå å til­by gra­tis buss­kort til høs­tens UIA­stu­den­ter.

Med et år­lig inn­byg­ger­til­skudd på 23.313 kro­ner kan det være mil­lio­ner å hen­te om noen hund­re Uia-stu­den­ter hop­per på til­bu­det. Buss­kort kos­ter van­lig­vis 430 kro­ner må­ne­den.

Rundt 2000 full­tids­stu­den­ter flyt­ter til Kris­tian­sand hvert år, av dis­se mel­der bare 700 flyt­ting uopp­ford­ret.

MAKS 22 MIL­LIO­NER

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen fore­slo å til­by halv­års­kort, men fle­re po­li­ti­ke­re men­te det­te var for kjipt.

– Jeg sy­nes vi skal strek­ke oss til ett år. Hvis de flyt­ter er det­te vel­dig god øko­no­mi for kom­mu­nen, på­pek­te Ha­rald Fur­re.

Det mes­te av kost­na­de­ne, som et inn­byg­ger­til­skudd er ment å dek­ke, vil kom­mu­nen ha uav­hen­gig av om stu­den­te­ne mel­der flyt­ting el­ler ikke.

Å til­by gra­tis buss­kort til alle vil løn­ne seg så fort yt­ter­li­ge­re 136 stu­den­ter, i til­legg til de 700, mel­der flyt­ting.

Ved mak­si­mal ut­tel­ling, det vil si at 1300 stu­den­ter lar seg lok­ke i til­legg til de 700, vil eks­tra­inn­tek­ten iføl­ge kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nens ut­reg­nin­ger be­lø­pe seg til 22,7 mil­lio­ner kro­ner.

AR­KIV­FOTO

Stu­den­ter som mel­der flyt­ting til­bys gra­tis buss i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.