Dag­lig­vare­han­de­len skuf­fet over re­sul­ta­te­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ing­vill Størksen, dag­lig le­der i Han­de­lens øl­salgs­råd, som er et sam­ar­beid mel­lom Bryg­ge­ri- og drikke­vare­for­enin­gen og dag­lig­vare­kje­de­ne, er skuf­fet over re­sul­ta­tet.

– Det er ikke godt nok. Re­gel­ver­ket er klart og ty­de­lig. Vi job­ber sys­te­ma­tisk og over tid med bu- tik­ke­ne på de om­rå­de­ne vi har på­virk­nings­mu­lig­het, nem­lig å få ut kunn­skap og opp­merk­som­het rundt det­te, sier Størksen.

Hun for­tel­ler at de gjen­nom­fø­rer kom­pe­tanse­he­vings­til­tak som går ut på å lære de an­sat­te re­gel­verk og gjø­re dem opp­merk­som­me på hvor fort det er å glip­pe ved kas­sen.

– Vi job­ber også med hold­nings­ska­pen­de ar­beid, og har kas­ser som auto­ma­tisk vars­ler når det sel­ges en vare med al­ders­gren­se, sier hun.

Han­de­lens øl­salgs­råd har in­vi­tert Ju­ven­te til et møte for å dis- ku­te­re tal­le­ne, og til­tak for å for­bed­re sta­ti­stik­ken.

Hun me­ner det er en rek­ke for­hold som kan gjø­re det vans­ke­lig for de an­sat­te å be per­soner om å fram­vise le­gi­ti­ma­sjon.

– Tid­li­ge­re un­der­sø­kel­ser vi­ser at det kan dreie seg om fak­to­rer som at det er flaut, vans­ke­lig å se hvor gam­le folk er, og at det er tra­velt i kas­sen. Sli­ke brudd kan få konsekvenser for bu­tik­ke­ne. I ver­ste fall ri­si­ke­rer bu­tik­ke­ne å mis­te salgs­be­vil­lin­gen for al­ko­hol over en pe­rio­de, for­kla­rer Størksen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.