Draps­sak går for luk­ke­de dø­rer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Retts­sa­ken mot 16-årin­gen som har inn­røm­met dra­pe­ne på Tone Ile­bekk og Ja­kob Has­san blir luk­ket for pub­li­kum.

Kris­tian­sand ting­rett be­slut­tet tirs­dag at retts­sa­ken mot 16-årin­gen, som har er­kjent at han drep­te Tone Ile­bekk (48) og Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san, skal gå for luk­ke­de dø­rer. Det in­ne­bæ­rer at til­hø­re­re ikke får lov til å være til ste­de når den til­tal­te 16-årin­gen og and­re skal for­kla­re seg i ret­ten.

Ting­retts­dom­mer Ben Fe­gran har be­slut­tet at pres­sen kan være til ste­de. Noen av de to of­re­nes fa­mi­lie­med­lem­mer og støtte­per­soner har også fått til­la­tel­se til å føl­ge ho­ved­for­hand­lin­ge­ne som star­ter man­dag.

Det er 16-årin­gens for­sva­rer, Svein Kjetil Stalle­mo, som har an­mo­det ret­ten om å luk­ke dø­re­ne. Ak­tor, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen, har ikke hatt inn­ven­din­ger.

Bi­stands­ad­vo­ka­te­ne til de av­dø­des etter­lat­te har mot­satt seg be­gjæ­rin­gen. De har sam­ti- dig bedt om å gjø­re unn­tak for en­kel­te fa­mi­lie­med­lem­mer og støtte­per­soner der­som ret­ten kom fram til at dø­re­ne skul­le luk­kes.

Alle retts­mø­ter er i ut­gangs­punk­tet of­fent­li­ge, men det kan gjø­res unn­tak av uli­ke grun­ner. Iføl­ge dom­s­tollo­ven kan et retts­møte luk­kes der­som den sik­te­de er un­der 18 år. I det­te til­fel­let har ret­ten kom­met fram til at den til­tal­tes al­der ale­ne er til­strek­ke­lig for å kun­ne luk­ke dø­re­ne.

Ret­ten vi­ser sam­ti­dig til at dom­s­tollo­ven åp­ner for at per­soner som ikke er di­rek­te knyt­tet til sa­ken kan gis an­led­ning til å være til ste­de, der­som det fore­lig­ger sær­li­ge grun­ner.

I kjen­nel­sen skri­ver ting­retts­dom­mer Fe­gran at pres­sen har en åpen­bar in­ter­es­se av å føl­ge ho­ved­for­hand­lin­ge­ne. Fe­gran slår også fast at de sju per­sone­ne som bi­stands­ad­vo­ka­te­ne har nevnt, har en nær til­knyt­ning til de av­døde og de­res fa­mi­li­er, og at de der­for kan være til ste­de.

Det er satt av tre da­ger til retts­sa­ken som star­ter i Kris­tian­sand ting­rett man­dag.

AR­KIV­FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det var i det­te om­rå­det Tone Ile­bekk og Ja­kob Has­san ble drept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.