Nå får du kjøpt lo­ka­le jord­bær

Jord­bær­bøn­de­ne i Ag­der har be­gynt å le­ve­re jord­bær til bu­tik­ke­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– Se­son­gen er i gang for fullt, sier jord­bær­bon­de Bjørn Arild Stea.

Stea og kol­le­ga Arild Ber­ge i Søg­ne Jord­bær DA had­de hå­pet å kun­ne sel­ge de førs­te jord­bæ­re­ne al­le­re­de den førs­te hel­ga i juni. Mildt og fint vår­vær gjor­de at de kun­ne tjuv­star­te pluk­kin­gen i slut­ten av mai.

Så kom reg­net og det ble kjø­li­ge­re i luf­ta. Da så de seg nødt til å ut­set­te se­song­star­ten, men nå for­tel­ler Stea at man kan få kjøpt jord­bær fra Søg­ne.

VARIERENDE PRI­SER

– Vi har be­gynt å le­ve­re til bu­tik­ke­ne. Pri­se­ne per kurv va­rie­rer, og det er bu­tik­ke­ne som set­ter pri­sen. Man må nok ut med 55 til 60 kro­ner nå, sier Stea.

Han for­tel­ler at det­te er en for­holds­vis van­lig start­pris, og at det er vans­ke­lig å si hvor­dan pris­ni­vå­et vil ut­vik­le seg vi­de­re.

– Det fø­les hvert fall godt å være i gang med se­son­gen. Så langt ser det ut til at det­te blir en grei se­song, sier Stea.

JORD­BÆR FRA DRIVHUS

I Mar­kens i Kris­tian­sand har grønn­saks­mar­ke­det åp­net for se­son­gen. Også her kan man få kjøpt nors­ke jord­bær.

– Men dis­se er fra drivhus da, fra Tofte­land gård. Det går nok halv­an­nen uke før bæ­re­ne som dyr­kes uten­dørs kom­mer for salg, sier An­ge­li­ka Kanarek.

Jord­bær­kur­ve­ne har en pris­lapp på 49 kro­ner.

– Dis­se kur­ve­ne inne­hol­der 300 gram bær. De er vel­dig gode, men vi har ikke så mye fore­lø­pig. Pri­sen på fri­lands­bæ­re­ne vil kan­skje lig­ge rundt 40 kro­ner for halv­ki­lo­en, sier Kanarek.

– PLUK­KIN­GEN GODT I GANG

Også i Red­dal i Grim­stad er det jord­bær å få. Jord­bær­bon­den Aa­non Mids­tue har ak­ku­rat le­vert de førs­te kur­ve­ne til bu­tik­ke­ne.

– Hvis man le­ter litt i bu­tik­ken, fin­ner man jord­bær fra Red­dal. Fore­lø­pig er det ikke vel­dig mye, men vi for­ven­ter at det vil øke ut­over uka, sier Mids­tue.

I lik­het med bøn­de­ne i Søg­ne, er han glad for at se­son­gen er i gang.

– Ak­ku­rat nå ser det ut som det blir en god se­song. Vi er i alle fall godt i gang med pluk­kin­gen, sier Mids­tue.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

An­ge­li­ka Kanarek for­tel­ler at jord­bæ­re­ne er fra Tofte­land gård. – Dis­se er dyr­ket i drivhus, da. Om halv­an­nen uke er fri­lands­bæ­re­ne kla­re, for­tel­ler hun.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Man­dag etter­mid­dag var det få jord­bær­kur­ver igjen på grønn­saks­mar­ke­det i Mar­kens gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.